Staten duckar sitt fortsatt ansvar för den sociala bostadspolitiken - Sveriges stadsmissioner
/
/
Staten duckar sitt fortsatt ansvar för den sociala bostadspolitiken

Staten duckar sitt fortsatt ansvar för den sociala bostadspolitiken

Sveriges Stadsmissioner välkomnar den utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning som presenterades den 30 mars och som innehåller flera positiva förslag. Totalt sett är den dock en missad chans att ta flera viktiga grepp. En av bristerna är att det saknas tydliga medel för att nå nya mål inom bostadsbyggandet.

Mot bakgrund av den fortsatt växande strukturella hemlösheten är Sveriges Stadsmissioner främsta kritik att:

— Det saknas tillräckligt kraftfulla reformer för att på allvar bryta utvecklingen och pressa tillbaka hemlösheten helt. Allt fler får svårare att komma in på bostadsmarknaden och då är det inte tillräckligt att lägga förslag som innebär att staten kan fortsätta ducka sitt ansvar för den sociala bostadspolitiken, konstaterar Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission och talesperson för hemlöshet i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

— Den nya nationella handlingsplan för bostadsförsörjning som lyfts fram, tillsammans med att kommunerna ska sätta tydligare mål i sina bostadsförsörjningsplaner, riskerar att bli papperstigrar om de inte kompletteras med ordentliga verktyg för att förverkliga målen. Det finns heller inget resonemang om sanktioner ifall målen inte uppnås, fortsätter Åsa Paborn.

— Vi är övertygade om att det kommer att krävas ett ännu större statligt engagemang för att förhindra en bostadsmarknad där stora grupper stängs ute. Det kommer att krävas mer statlig finansiering och att bygga upp en social bostadsmarknad vilket utredningen inte går vidare med. Det är en missad chans, noterar Åsa Paborn.

Samtidigt välkomnar Sveriges Stadsmissioner flera av de förslag som läggs fram. Förslag som ligger i linje med det Stadsmissionerna förespråkar.

— Vi har länge efterlyst sänkta trösklar för att kunna teckna ett hyreskontrakt så att fler inkomster såsom försörjningsstöd ska kunna räknas, vilket finns med som förslag. Vi tycker också att det är bra att utredningen lyfter fram att kommunala bostadsförmedlingar ska kunna vara mer selektiva och använda fler förturer i stället för bara kötid, säger Åsa Paborn.

— Den utökade satsning på hyresgarantier som föreslås och som särskilt riktas mot barnfamiljer är ett positivt steg framåt där kommunerna ska använda sig av sådana när stödet behövs för att få en permanent bostad. Vi ser även positivt på att utredningen tydligt lyfter betydelsen av idéburna aktörer på bostadsmarknaden och understryker behovet av bättre samverkan mellan stat, kommun och idéburna aktörer, avslutar Åsa Paborn.

 

 


Publicerad: 2022-03-31