Socialförsäkringsutskottets promemoria Försörjningskrav vid anhöriginvandring (Dnr 1961-2020/21) - Sveriges stadsmissioner
/
/
Socialförsäkringsutskottets promemoria Försörjningskrav vid anhöriginvandring (Dnr 1961-2020/21)
Regeringshuset

Socialförsäkringsutskottets promemoria Försörjningskrav vid anhöriginvandring (Dnr 1961-2020/21)

Socialförsäkringsutskottet har berett Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner möjlighet att lämna yttrande över två ändringsförslag till propositionen 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen som lagts fram av regeringen.

Förslagen berör olika aspekter av möjligheten att beviljas undantag från försörjningskravet vid familjeåterförening. Utskottsmajoriteten föreslår att kretsen av personer som kan beviljas undantag från försörjningskravet enligt 5 kap 3 d § utlänningslagen ska begränsas till att enbart omfatta flyktingar och inte alternativt skyddsbehövande. Vidare föreslås att utrymmet för att beviljas undantaget i andra situationer ska begränsas än mer än vad regeringen föreslagit genom att det ska krävas synnerliga skäl i stället för särskilda skäl.

Sveriges Stadsmissioner har i remissvaret till Migrationskommitténs betänkande (SOU 2020:54) förordat slopat försörjningskrav för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Den faktiska rätten till familjeåterförening omöjliggörs i många fall av det uppställda försörjningskravet. Utskottets förslag kommer att innebära att allt fler människor, som har skyddsbehov och inte kan bosätta sig någon annanstans i världen, inte kommer att kunna få en faktisk möjlighet att leva med sin familj i Sverige. Detta kommer i sin tur att få mycket svåra konsekvenser för dessa människors psykiska mående, sociala situation och deras möjligheter att få det lugn och den trygghet som krävs för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Utskottets bedömning att förslagen kommer att gynna integrationen i vårt land saknar därmed vetenskapligt eller empiriskt stöd. Mycket talar snarare för motsatsen. Med hänsyn till de allvarliga humanitära konsekvenser som utskottets förslag medför har utskottet inte presenterat några tungt vägande skäl som skulle motivera dessa mycket ingripande åtgärder i människors rätt till familjeliv. Åtgärderna står därför inte i rimlig proportion till deras ändamål.

Därutöver riskerar utskottets förslag att strida mot Sveriges internationella förpliktelser.

Sammanfattningsvis avstyrker Sveriges Stadsmissioner utskottets båda förslag i sin helhet.


Publicerad: 2021-05-24