Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (Ju2021/00574) - Sveriges stadsmissioner
/
/
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (Ju2021/00574)
Regeringshuset

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (Ju2021/00574)

  • Sveriges Stadsmissioner instämmer i regeringens bedömning att det med anledning av covid-19 finns skäl att vidta åtgärder för personer som omfattas av lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).
  • Sveriges Stadsmissioner tillstyrker regeringens förslag att förlänga tiden för etablering på arbetsmarknaden från sex till tolv månader. Enligt Sveriges Stadsmissioner krävs dock ytterligare åtgärder för de ungdomar som omfattas av gymnasieregelverket men som inte kommer att träffas av de lättnader som regeringen föreslår.
  • Sveriges Stadsmissioner tillstyrker regeringens förslag att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas den som kan försörja sig genom inkomster från arbete i kombination med studiemedel för studier på halvtid. Sveriges Stadsmissioner anser att regering ur ett förutsebarhetsperspektiv bör förtydliga vad som i sammanhanget avses med studier som ska pågå ”en längre tid”.
  • Sveriges Stadsmissioner tillstyrker regeringens förslag att en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd. Sveriges Stadsmissioner anser dock att det utifrån regeringens förslag är högst oklart hur kravet på varaktighet i 17 § tillfälliga lagen ska kunna uppfyllas genom en yrkesintroduktionsanställning.
  • Sveriges Stadsmissioner anser att förslaget bör träda i kraft tidigare än vad som föreslås.
  • Sveriges Stadsmissioner föreslår vidare att regeringen bör göra ytterligare kompletteringar vad gäller Äldreomsorgslyftet och subventionerade anställningar för personer med icke normativ funktionalitet som grund för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen.

Publicerad: 2021-12-31