Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser - Sveriges stadsmissioner
/
/
Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser

Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser

Under 2015 sökte sig över 163 000 människor på flykt till Sverige, det största antalet sedan andra världskriget. I denna unika situation fick civilsamhället en mycket betydelsefull roll. Insamlingar av mat och kläder genomfördes via sociala medier och många öppnade sina hem för nyanlända.

I oktober slöt Stockholms stad, Stockholms Stadsmission, Röda Korset och Rädda Barnen en överenskommelse om ett samarbete kring ett korttidsboende för barnfamiljer på flykt. Tiden var mycket kort från det att vi fattade beslut om att öppna boendet till det att boendet stod redo att ta emot människor på flykt.

En unik samverkan

Ett intensivt arbete med att inreda boendet, rekrytera personal, ordna måltider, utarbeta scheman och rutiner sattes igång. Tack vare en unik samverkan mellan flertalet organisationer kunde vi hjälpa många av de som var på flykt. Engagemanget från civilsamhället var stort. Organisationer som Muslim Aid, Islamic Relief, IOGT-NTO, Refugees Welcome Stockholm, Frälsningsarmén, Läkare i Världen, Equmenia och Svenska kyrkan samt flera församlingar i Stockholm bidrog alla med sina insatser, kompetenser och engagemang.

Vi tar lärdomar

Mycket i arbetet gick bra, men mycket hade också kunnat göras annorlunda om rätt förutsättningar och bättre rutiner funnits på plats. På grund av den alltmer restriktiva hållningen i det svenska flyktingmottagandet, exempelvis genom återinförda gränskontroller, har antalet människor som flyr till Sverige minskat. Inom en snar framtid kan antalet människor på flykt till Sverige dock förväntas öka igen. Nu är därför en bra tid för utvärdering och eftertanke.

En handbok om kris

Denna handbok är framtagen för att vi på Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Rädda Barnen vill ta vara på de kunskaper och erfarenheter som samarbetet under hösten 2015 resulterade i. Denna handbok syftar till att underlätta en effektiv samverkan inom civilsamhället vid liknande händelser som den i höstas.

Handboken presenterar en modell för samverkan inom civilsamhället. Modellen ska hjälpa organisationer som ämnar samverka att skapa struktur och bättre förutsättningar för sitt samarbete. Att undvika parallella strukturer som försvårar arbetet samt hjälpa till att samordna kommunikationen gentemot myndigheter.

Modellen syftar även till att hjälpa samverkande organisationer att utnyttja sina gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Modellen är generisk och ska kunna användas som stöd när civilsamhället snabbt behöver genomföra en större humanitär insats. Vår modell ska således ses som en möjlig mall som kan anpassas utifrån olika scenarier och medverkande organisationer. Vår förhoppning är att denna handbok ska vara ett användbart redskap för alla organisationer som kan och vill bidra med sina unika kompetenser och resurser nästa gång Sverige står inför en liknande situation som den hösten 2015.

Läs handboken


Publicerad: 2015-10-01