Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2019/00509/L7) - Sveriges stadsmissioner
/
/
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2019/00509/L7)
Regeringshuset

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2019/00509/L7)

  • Riksförening Sveriges Stadsmissioner (hädanefter RSS) anser inte att regeringens förslag, som innebär en förlängning av lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (hädanefter den tillfälliga lagen), skall genomföras. Det är RSS uppfattning att en förlängning av den tillfälliga lagen inte kan anses motiverad med hänsyn till de humanitära konsekvenser lagen medför.
  • RSS välkomnar, inom ramen för regeringens utkast till lagrådsremiss, den del av förslaget som syftar till att möjliggöra familjeåterförening för personer med alternativ skyddsstatus.
  • RSS instämmer i regeringens förslag att undanta alternativt skyddsbehövande referenspersoner från försörjningskrav i tre månader från det att förlängningen träder i kraft. Inom ramen för detta föreslår vi att den ursprungliga viljeyttringen, som legat till grund för undantaget vid ansökan, bör kvarstå vid en eventuellt efterföljande ansökning.
  • RSS är dock kritisk till hur de utökade försörjningskravet och bostadskravet tillämpas vid familjeåterförening. I den bemärkelsen anser vi särskilt att lagstiftaren och Migrationsverket inte tar tillräcklig hänsyn till EU-rätten och EU-domstolens praxis vid prövning av referenspersonens försörjning och bostad.

Publicerad: 2019-12-31