En långsiktigt hållbar Migrationspolitik (SOU 2020:54) - Sveriges stadsmissioner
/
/
En långsiktigt hållbar Migrationspolitik (SOU 2020:54)
Regeringshuset

En långsiktigt hållbar Migrationspolitik (SOU 2020:54)

Utlänningslagstiftningen har under de senaste åren präglats av osäkerhet, brist på förutsebarhet och snabba förändringar i lagstiftningen. Rättssäkerheten har successivt försämrats. Nyanländas situation har kontinuerligt villkorats av nya krav och förutsättningar för möjligheten att bosätta sig i Sverige. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, härefter RSS, ser att tidsbegränsade uppehållstillstånd, krav för permanent uppehållstillstånd, försörjningskrav vid familjeåterförening är faktorer som bland annat skapar osäkerhet och oförutsägbarhet för redan utsatta grupper.

Kommittén konstaterar i sitt betänkande att effekterna av de nu föreslagna kraven är ”svåra att bedöma på förhand” och att det saknas tillgänglig forskning om hur införandet av föreslagna krav korresponderar med frågan om en lyckosam integration av nyanlända. Tvärtom konstaterar kommittén att det finns viss forskning som tyder på språk- och samhällskunskapskrav har ett ”symboliskt snarare än ett faktiskt värde för integrationen”, samt att kraven medför en risk för svårare integrering av de personer som inte uppfyller de uppställda kraven. Det är anmärkningsvärt att kommittén, med den kunskap om de möjliga negativa konsekvenser som integrationskraven kan medföra, likväl väljer att gå vidare med förslagen – trots att de motverkar de syften som kommittén påstår sig ha.

RSS konstaterar vidare att den som får flyktingstatus i princip alltid beviljas en förlängning av sitt uppehållstillstånd. Detsamma gäller den som beviljas status som alternativt skyddsbehövande. RSS finner därför att den ordning som nu föreslås med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel endast kommer leda till onödiga administrativa processer, överflödig byråkrati samt ytterligare otrygghet för de berörda grupperna.

RSS välkomnar att flera bestämmelser i Utlänningslagen (2005:716) som inte tillämpats under den tid den tillfälliga lagen gäller, kommer att återinföras med den nya lagstiftningen, däribland återinförandet av humanitära skäl, möjligheten till uppehållstillstånd för personer i hushållsgemenskap och möjlighet till eget uppehållstillstånd ifall man utsätts för våld i nära relationer. RSS ser positivt på förslaget att en utlänning som har tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning) ska undantas från huvudregeln om tillfälligt uppehållstillstånd och beviljas permanent uppehållstillstånd direkt. Med anledning av att Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) skickades ut på remiss så sent som fredagen den 4 december kommer de delar som den kompletterande promemorian avser att utelämnas här.


Publicerad: 2020-12-07