Barns Bostad Först - Sveriges stadsmissioner
/
/
/
Barns Bostad Först
Barns Bostad Först är en satsning som söker innovativa lösningar på den växande samhällsutmaningen hemlöshet bland barnfamiljer.

Över 15 000 barn i Sverige lever i hemlöshet och allt fler familjer drabbas. I Sverige har vi länge varit vana vid att se sociala problem som en orsak till hemlöshet. Det vi nu i allt större utsträckning ser är att människor utan annan problematik än en svag ekonomi drabbas av hemlöshet och att själva hemlösheten i sig leder till sociala problem som till exempel psykisk ohälsa.

Konsekvenserna är allvarliga: att inte ha ett stadigvarande hem begränsar barns möjlighet att klara av skolan, ha en meningsfull fritid, skapa relationer och upprätthålla rutiner för mat, lek och vila. En dålig start i livet minskar möjligheterna till god hälsa och arbete i vuxen ålder. Bostadskrisen i Sverige står i vägen för tillväxt och riskerar att cementera en negativ utveckling för individer, familjer och samhället.

Strukturellt problem

Idag saknas i Sverige de strukturer som krävs för att adressera detta komplexa problem. Varken offentliga institutioner, ideella krafter eller marknadens aktörer har kunnat lösa problemet på egen hand.

Medan problematiken främst är strukturell (brist på pengar och billiga bostäder) är offentliga instansers tillfälliga lösningar anpassade för gruppen socialt hemlösa, det vill säga vuxna med social problematik såsom exempelvis missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Kommunernas handläggare får i många fall inte använda tillgängliga bostadslösningar för barnfamiljer utan social problematik, så kallat strukturellt hemlösa.

Med strukturellt hemlösa menas att familjerna inte har någon annan känd problematik än svårigheten att hitta ett varaktigt boende. Åtgärderna svarar således inte direkt mot problematiken.

När långsiktiga lösningar för hemlösa barn saknas används ofta akutlösningar som är illa anpassade efter barns behov, dessutom är dessa lösningar dyra, vilket orsakar stigande kostnader för samhället.

Barns Bostad Först tar avstamp i den evidensbaserade och framgångsrika modellen Bostad Först, men utgår ifrån ett barnrättsperspektiv. Bostad Först innebär i korthet att människor i hemlöshet får egna, permanenta bostäder och stöd efter behov. Med Barns Bostad Först vill vi utveckla en modell som tar fasta på barns rätt till trygghet och privatliv, rätten till ett eget hem.

På gång 2023

Vi har kommit en bra bit på vägen med arbetet och under våren 2023 kommer vi att gå ut med med information och en statusuppdatering med arbetet kring Barns Bostad först.