Hemlöshetsrapporten 2023 - Sveriges stadsmissioner
/
/
Hemlöshetsrapporten 2023

Hemlöshetsrapporten 2023

Tidigare mötte våra verksamheter i första hand människor som led av psykisk ohälsa eller missbruk, ofta i kombination. Vi möter fortfarande dessa i våra verksamheter, men idag söker sig också andra människor till oss för hjälp. Det handlar om människor som lever i ekonomisk utsatthet, ofta med svag förankring på arbetsmarknaden, som inte själva kan ordna sitt boende och därför hamnar i en hemlöshetssituation.

Under de senaste åren, inte minst under pandemin, har Stadsmissionen fått indikationer på att det blivit svårare för människor i hemlöshet att få det stöd från socialförvaltningarna som de är berättigade till. Deltagare i våra verksamheter berättar idag återkommande om hur biståndsbedömningar blivit mer restriktiva, och att de oftare får avslag när de ansöker om hjälp.

Man lär sig systemet, man går inte tillbaka och får avslag flera gånger. Min upplevelse är att avslagen har ökat, det har blivit striktare. Man vill ha så billig verksamhet som möjligt oavsett behov. Så är det hela tiden, att man behöver effektivisera. Det blir olyckligt när det blir kortsiktigt fokus.

Från intervju med tjänsteman på socialförvaltningen i en av de granskade kommunerna.

När vi läst biståndsbedömningar i enskilda fall är även vår upplevelse att det skett en förflyttning, mot en mer restriktiv tillämpning av socialtjänstlagen och i hur kommunerna bedömer det behov av stöd som människor i hemlöshet har rätt till. Sveriges tio stadsmissioner vittnar alla om att utvecklingen gått i denna riktning. Stadsmissionen uppfattar också att socialtjänsten har blivit alltmer otillgänglig och att det har blivit svårare att navigera i den organisationen. Den generella uppfattningen är att det framför allt saknas förebyggande stöd och hjälp för den som riskerar att hamna i en hemlöshetssituation. Insatser kommer (eventuellt) först från den dagen individen står helt utan bostad. På många ställen saknas också ett strukturerat uppsökande arbete.

En granskning av 10 kommuner

Har den förändrade hemlösheten inneburit att kommunerna blivit mer restriktiva i sitt beviljande av stöd till människor i hemlöshet? Det är en fråga vi försökt besvara i årets hemlöshetsrapport, genom en granskning av policydokument, tillämpning och utfall kring hemlöshet i tio av det 30-tal kommuner i Sverige där Stadsmissionen har verksamhet. De kommuner som undersökts är Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Västerås, Uppsala, Umeå och Örebro.

Svårare att få stöd

  • Policydokument och andra politiska direktiv, för att se om socialförvaltningarna fått instruktioner om att vara mer restriktiva i att bevilja stöd till människor i hemlöshet.
  • Statistik i kommunerna över hemlöshet, vräkningar och biståndsbedömningar, för att få en bild av hemlöshetens utveckling på orten och hur mycket kunskap kommunen har om detta.
  • Anonyma intervjuer med seniora tjänstemän inom socialförvaltningen och närliggande förvaltningar, för att få en bild av hur befintliga regelverk tillämpas i praktiken och vilken utveckling tjänstemännen sett på området.

Läs rapporten

Presskontakt

Fanny Siltberg, pressekreterare Stockholms Stadsmission
08-684 230 40
fanny.siltberg@stadsmissionen.se


Publicerad: 2023-02-02