Vanliga frågor och svar - Sveriges stadsmissioner
/
Vanliga frågor och svar

Varför behövs Stadsmissionen?


För människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Hemlösheten fortsätter att breda ut sig. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma. De som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. Över 33 000 människor lever under sådana förhållanden.

Den allmänna uppfattningen är att i vårt samhälle tas alla människor om hand, och ingen behöver oroa sig över att inte ha råd med mat eller sakna tak över huvudet. Den verklighet som stadsmissionen möter är en helt annan. Den visar att välfärdens finmaskiga skyddsnät har blivit grovmaskigt och släpper igenom människor med stora behov.

Vad innebär det att vara hemlös?


En sliten, alkoholiserad man som rotar i en papperskorg? En pensionär med fina kläder som står vid kyrkan i kö för gratis bröd? En ung kvinna med blåmärken på armarna och en bebis i famnen?

Alla dessa tre bilder är sanna. Människor i hemlöshet är ingen homogen grupp. Det som är gemensamt är den osäkra boendesituationen. Hemlösheten kan pågå under en kortare period eller så har den pågått i många år. Ofta är det en komplex situation att vara hemlös. Det finns många olika orsaker till varför någon blivit bostadslös och också varför personen blir kvar i hemlöshet.

Det kan vara mannen vars drickande tog över livet och förmågan att hantera sin ekonomi för 20 år sedan. Det kan vara pensionären som jobbat hela livet, men vars pension inte räcker till att betala hyran. Det kan vara kvinnan med barnet som lämnat den man som misshandlar henne. Via tre väldigt olika vägar har de blivit hemlösa.

Hur fungerar Stadsmissionens verksamheter?


Stadsmissionens olika verksamheter lindrar nöd genom att varje dag ge stöd till människor som lever i utsatthet. Stadsmissionerna arbetar med akuta insatser som att få äta sig mätt eller få sova ut i en säng. Men även för en varaktig förändring med stödsamtal och rådgivning för att kunna ta sig ut samhället. 

I våra verksamheter möter vi barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. 

Hur många deltagare kommer till Stadsmissionerna per dag?


Över 5.000 deltagare per dag. 

Finns Sveriges Stadsmissioner representerade i hela Sverige?


Sveriges Stadsmissioner är representerade i de flesta stora städer i Sverige genom sina medlemsorganisationer i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

Vart går pengarna från Stadsmissionen?


Gåvor från företag och privatpersoner till Sveriges Stadsmissioner liksom offentliga bidrag delas ut till medlemmarna, den lokala Stadsmissionen runtom i landet. Utdelning av medel sker i en kvalitativ process med ansökan och redovisningskrav.

Läs mer här om hur vi hanterar din gåva

Hur många människor i hemlöshet finns i Sverige idag?


Enligt Socialstyrelsen finns det (2017) cirka 33 000 personer som inte har ett stadigt boende och kan sägas leva i hemlöshet i Sverige. Bland dessa lever cirka 6.000 personer i akut hemlöshet, dvs har ingenstans att ta vägen för natten. Därtill kommer de hemlösa som inte är kända av myndigheter eller frivilligorganisationer eller skrivna i Sverige, bl.a. papperlösa och migranter, vilket innebär att antalet hemlösa troligen är betydligt högre. Siffran från 2017 är gammal och vi ser ett större mörkertal.

Läs det senaste om vårt hemlöshetarbete här

Finns det fattiga i Sverige?


Fattigdom i Sverige mäts främst med ekonomiska indikatorer såsom ”låg ekonomisk standard”, ”låginkomststandard”, ”långvarigt ekonomiskt bistånd” och ”överskuldsatthet”. Inget av dessa mått ger enskilt en rättvisande bild av antalet fattiga i Sverige och statistiken  är motstridig, den som är fattig enligt ett mått behöver inte vara fattig enligt ett annat.

Läs mer om vårt fattigdomsarbete här

Vad är skillnaden mellan t.ex. Stockholms Stadsmission och Sveriges Stadsmissioner?


Stockholms Stadsmission finns och verkar lokalt i Stockholms stad med omnejd. Sveriges Stadsmissioner är en rikstäckande organisation med lokala stadsmissioner som medlemmar. Stockholms Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner, tillsammans med stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.  

Sveriges Stadsmissioner samarbetar med nationella företagspartners och söker nationella bidrag för att bidra till finansiering av den sociala verksamheten i den lokala stadsmissionen runtom i landet. Vi bedriver också ett nationellt påverkansarbete mot hemlöshet och fattigdom i Sverige, ett arbete som sker i samverkan med den lokala stadsmissionen runtom i landet.

Genom Sveriges Stadsmissioner sker kvalitets- och metodutveckling, bland annat gemensam effektmätning och flera gemensamma projekt såsom Bostad först, Skyddat boende med barnrättsperspektiv, Unga forum, Matcentralerna, med mera.

Jag har inte fått svar på min fråga


Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta info@sverigesstadsmissioner.se