Detta är en Stadsmission - Sveriges stadsmissioner
/
/
Detta är en Stadsmission

Stadsmissionen är en idéburen, professionell aktör i civilsamhället och utför också arbete i samverkan med andra organisationer, företag, offentliga myndigheter och församlingar.

Stadsmissionen uppmuntrar till engagemang och delaktighet bl.a. genom att engagera volontärer i verksamheten.

Stadsmissionen har kompetens om människors andliga och existentiella behov och erbjuder det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.

Stadsmissionens uppdrag

Ordet mission betyder uppdrag. Stadsmissionens uppdrag är att vara i ständig rörelse, på väg, för att möta medmänniskan utifrån hennes förutsättningar och gemensamt forma en väg för förändring.

Stadsmissionen har ett stort spektra av verksamheter. Komplexa sociala utmaningar kräver bred kompetens och en rad olika insatser och arbetsmetoder. Samverkan mellan olika verksamheter och yrkesprofessioner är en framgångsfaktor. Verksamheterna spänner över hela det sociala arbetets bredd, från förebyggande insatser till akut hjälp i nödsituationer. Dessutom strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle, samt vård, omsorg, arbetsintegration och utbildning.

Uppdraget i relation till människan är att se, lindra, förebygga och förändra. Arbetet präglas av fokus på individuella behov, i syfte att stärka den enskildes makt över sitt eget liv och därigenom åstadkomma varaktig förändring.

Uppdraget i relation till samhället är att utmana och komplettera. Stadsmissionen med sina särskilda kvaliteter, bidrar till mångfalden i rollen som utförare, när man utformar verksamheter som möter människors behov.

Uppdraget att utmana ingår att som opinionsbildare visa på brister i samhället och påverka beslutsfattare till förändringar.

Stadsmissionen utgår ifrån lokala behoven

En Stadsmission har de lokala behoven och förutsättningarna i fokus. En Stadsmission bygger alltid på ett lokalt engagemang. Kännedom om levnadsvillkor, samhällsstrukturer och ett uthålligt lokalt arbete präglar verksamheten.

Varje Stadsmission bedriver sitt arbete i ett lokalt/regionalt sammanhang, det vill säga en stad, en kommun, ett län eller annan definierad region.

Läs mer hos din lokala Stadsmission:

Stadsmissionen utgår ifrån lokala behoven

En Stadsmission har de lokala behoven och förutsättningarna i fokus. En Stadsmission bygger alltid på ett lokalt engagemang. Kännedom om levnadsvillkor, samhällsstrukturer och ett uthålligt lokalt arbete präglar verksamheten.

Varje Stadsmission bedriver sitt arbete i ett lokalt/regionalt sammanhang, det vill säga en stad, en kommun, ett län eller annan definierad region.

Läs mer hos din lokala Stadsmission:

Verksamheten

En Stadsmission är en fristående, lokalt eller regionalt baserad, juridiskt självständig organisation i formen av en ideell förening eller stiftelse.

En Stadsmissions verksamhet ska så långt det är möjligt, utgå från beprövad erfarenhet och vara kunskaps- och evidensbaserad. Samtidigt tillhör det Stadsmissionens karaktär att vara nytänkande och innovativ, att visa modet att göra det nya och obeprövade.

En Stadsmission finansieras genom gåvor, offentliga eller andra bidrag, sålda varor och tjänster. I en Stadsmission investeras eventuellt överskott tillbaka in i verksamheten.