Stärk våldsutsatta barns rätt till stöd, behandling och utbildning - Sveriges stadsmissioner
/
/
Stärk våldsutsatta barns rätt till stöd, behandling och utbildning

Stärk våldsutsatta barns rätt till stöd, behandling och utbildning

Förslagen för ett stärkt barnrättsperspektiv på skyddat boende behöver behandlas skyndsamt. Låt det inte krävas ytterligare en tragedi innan regeringen agerar, skriver företrädare för Rädda Barnen, Bris och Sveriges stadsmissioner.
”Jag är rädd varje natt. Jag drömmer om att pappa ska döda mamma med en kniv. Jag är så orolig för att mamma ska bli dödad.”Att växa upp med våld i familjen är en av de största riskfaktorerna för barn i Sverige. Våldet påverkar barns utveckling och hälsa, och kan dessutom innebära negativa konsekvenser i vuxenlivet. Därför behöver barn som lever med våld upptäckas tidigt, samtidigt som de får skydd, stöd och hjälp.

Stödet brister

Gång på gång ser vi att stödet brister för barn som upplevt våld. Det saknas reglering av beslut för placering på skyddat boende för barn, vilket innebär att det inte sker någon systematisk utredning, bedömning och uppföljning av barns vistelse på skyddat boende. I stället hamnar de som ”medföljande”, i skuggan av sin placerade förälder. Ingen myndighet eller övrig instans har ansvaret för att barnets behov och rättigheter tillvaratas. Så kan vi inte längre ha det!

För snart två år sedan presenterade Socialdepartementet promemorian ”Stärkt barnrättsperspektiv på skyddat boende”. I promemorian finns flera förslag som vi har drivit i flera år – förslag om att stärka våldsutsatta barns rätt till information, stöd, behandling och utbildning. Förslagen innebär bland annat att alla barn som vistas i skyddat boende ska ha ett eget placeringsbeslut med krav på såväl vårdplan som uppföljning från socialtjänsten samt säkerställd skolgång och vård. Det medför också ökade kvalitetskrav för skyddade boenden genom tillståndsplikt som förutsätter ändamålsenlig erfarenhet och kompetens.

Gång på gång ser vi att stödet brister för barn som upplevt våld.

Alla förslag är väl genomarbetade och har stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Regeringen har ett tydligt förslag, pengar till genomförandet finns i årets budget, och de har dessutom stöd av en bred politisk majoritet. Trots detta har förslaget inte gått vidare till beslut.

Barn behöver trygghet

Vi representerar flera organisationer som dagligen kommer i kontakt med barn och unga som upplevt våld. I flera år har vi uppmärksammat de brister som idag finns i samhällets ansvar för barn på skyddat boende. Eftersom tydliga strukturer saknas för dessa barn läggs ansvaret ofta helt på den våldsutsatta föräldern – som själv är i en mycket utmanande livssituation. Dessutom är det långt ifrån alla föräldrar som erbjuds stöd i sin föräldraroll i den krisartade situationen.  En annan allvarlig brist är avsaknaden av långsiktig planering.

Tiden på skyddat boende är ofta mycket begränsad och därefter oviss. För föräldrar och barn i socioekonomiskt utsatta situationer riskerar uppbrottet och placeringen i skyddat boende bli startskottet för ett rotlöst kringflyttande mellan olika temporära boenden, hemlöshet eller i värsta fall en flytt tillbaka till våldsutövaren.

Detta är motsatsen till den trygghet, stabilitet och kontinuitet som våldsutsatta barn behöver.

Stärk barnperspektivet

Under början av 2020 drabbades hela Sverige av den fruktansvärda händelsen som ledde fram till en liten flickas död. Flickan kom i media att kallas för Lilla Hjärtat. Det tog inte lång tid innan ny lagstiftning utreddes, en lagstiftning som nyligen röstades igenom i Riksdagen. Men många av dessa förslag var inte nya. De presenterades i en utredning redan 2015 för att stärka LVU-placerade barns rättigheter. Det krävdes en fruktansvärd tragedi för att den politiska viljan skulle sätta fart. Låt inte historien upprepas med förslagen för att stärka rättigheterna för barn på skyddat boende.

Tusentals barn vistas på skyddade boenden i Sverige varje år, ungefär lika många som vuxna. De förslag som nu lagts fram kan stärka dessa barns rättigheter, ge möjlighet till stöd och behandling samt rädda liv. Vi uppmanar nu regeringen till att vara proaktiv och inte reaktiv. Förslagen för ett stärkt barnrättsperspektiv på skyddat boende behöver behandlas skyndsamt. Låt det inte krävas ytterligare en tragedi innan regeringen agerar!

Helena Thybell,Generalsekreterare, Rädda barnen

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare Bris

Sanna Detlefsen, Ordförande Sveriges stadsmissioner, direktor Linköpings och Norrköpings stadsmission


Publicerad: 2022-08-17