Stadsmissionen synliggör den dolda hemlösheten i ny rapport - Sveriges stadsmissioner
/
/
Stadsmissionen synliggör den dolda hemlösheten i ny rapport

Stadsmissionen synliggör den dolda hemlösheten i ny rapport

Hemlösheten i Sverige är mer utbredd och komplex än vad den officiella statistiken visar. Det framgår av Hemlöshetsrapporten 2024 från Sveriges Stadsmissioner. Rapporten undersöker orsakerna bakom den dolda hemlösheten och vilka politiska åtgärder som krävs för att motverka hemlöshet i alla dess former. Stadsmissionen presenterar också en checklista för hur kommunerna framgångsrikt kan arbeta mot hemlöshet.

Många av de människor som Stadsmissionen möter runtom i landet har inte tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, men får av olika skäl inte det stöd de har rätt till eller behöver från det offentliga. Därför syns de inte heller i den officiella statistiken. Det kan handla om pensionären med betalningsanmärkningar, kvinnan med barn som lämnat ett destruktivt förhållande, eller flyktingparet med fast, men lågavlönat arbete. Det kan också handla om människor som blivit vräkta på grund av skulder, som genomgår en oväntad livsförändring, eller som saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden av andra anledningar.

– En rättvisande bild av hur hemlösheten ser ut är en avgörande förutsättning för att motverka den på ett effektivt sätt. Inom kort presenteras Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten. Den kommer tyvärr inte visa hela bilden. Eftersom Socialstyrelsens definition av hemlöshet är så pass snäv fångas inte vidden av hur många som saknar en trygg plats att kalla ett hem. Det är människor i de livssituationerna, den dolda hemlösheten, som vi valt att lyfta fram i årets hemlöshetsrapport, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen granskar också tillsammans med Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, vad kommunerna kan göra för att minska hemlösheten och slår fast att lagen tillåter långt mer omfattande insatser än vad som görs idag.

I rapporten dras följande slutsatser:

• Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer är för snäva och innefattar inte alla de människor som lever utan tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende.

• Kommunerna har stöd i lagen för att göra betydligt mer långtgående insatser för att minska hemlösheten.

• Trots en nationell strategi för hemlöshet saknas ett rikstäckande helhetsgrepp. Det stöd som individen erbjuds beror på vilken kommun hen råkar vara skriven i.

• De vräkningsförebyggande åtgärderna sätts ofta in för sent och är speciellt allvarligt när barnfamiljer drabbas.

Det finns en rad åtgärder kommuner kan genomföra för att motverka hemlöshet och säkerställa ett gott stöd till personer som riskerar att hamna i hemlöshet. Därför presenterar Stadsmissionen även en checklista på väl fungerande och beprövade metoder för att minska risken för hemlöshet i en kommun.

Stadsmissionen rekommenderar att alla kommuner ska:

• Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder Vräkningsförebyggande åtgärder är ett nödvändigt verktyg för att framför allt barnfamiljer inte ska hamna i hemlöshet. Åtgärderna ska sättas in i ett tidigt skede för största nytta.

• Införa Bostad Först och arbeta långsiktigt med modellen Att den evidensbaserade Bostad Först-modellen ska erbjudas i hela landet är ett av målen i den nationella hemlöshetstrategin. Varje kommun bör erbjuda Bostad Först som en insats till de som behöver den. Genom att arbeta med metoden modelltroget och över tid är det vetenskapligt belagt att hemlösheten kan minskas.

• Använda den kommunala markpolitiken för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning

Verka för att det i kommuners markanvisningspolicy ställs tydliga krav för att möjliggöra att bostäder som byggs kan efterfrågas av flertalet, samt att sociala bostäder inte hindras. Med bättre tillgång till bostäder minskas risken av hemlöshet.

• Involvera socialtjänsten i planeringen av bostadsförsörjningen Säkerställ att socialtjänsten medverkar i planeringen av bostadsförsörjningen. Det följer av socialtjänstlagen att socialtjänsten bland annat ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och medverka i samhällsplaneringen. Skapa goda förutsättningar och säkerställ att så sker.

Fakta

Hemlöshetsrapporten 2024 undersöker den dolda hemlösheten i Sverige. Det handlar om människor som av olika skäl inte har tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende och som inte får den hjälp de har rätt till eller behöver från samhället. Därmed syns de inte heller i statistiken. Rapporten undersöker även kommunernas ansvar för att minska hemlösheten genom ett avsnitt skrivet av Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Årets Hemlöshetsrapport presenteras vid ett livesänt riksdagsseminarium den 24/1 kl. 08.00: https://easy-stream.com/webcast/stadsmissionen/live/

Läs Hemlöshetsrapporten 2024: Den dolda hemlösheten – människorna utanför statistiken här:
https://sverigesstadsmissioner.se/rapporter/

Stadsmissionens tidigare hemlöshetsrapporter hittar du via den här länken.

För mer information, vänligen kontakta:

Fanny Siltberg Pressekreterare
Stockholms Stadsmission
08-684 230 40
fanny.siltberg@stadsmissionen.se

Om Sveriges Stadsmissioner Sveriges Stadsmissioner är en medlemsorganisation med 10 regionala Stadsmissioner som bedriver professionell social verksamhet på 40 orter i Sverige. Stadsmissionen möter 7 000 människor i social och/eller ekonomisk utsatthet dagligen och 3 000 elever i Stadsmissionens Skolstiftelse. Stadsmissionens idé är ett mänskligare samhälle där alla har makt att forma sina liv och vara delaktiga i samhället. Därför erbjuds basbehovsstöd, gemenskap, stöd till förändring av livssituation, utbildning, arbetsintegration, olika former av boenden samt missbruksbehandling.


Publicerad: 2024-01-24