Sjösätt viktiga beslut för att skydda våldsutsatta vuxna och barn - Sveriges stadsmissioner
/
/
Sjösätt viktiga beslut för att skydda våldsutsatta vuxna och barn

Sjösätt viktiga beslut för att skydda våldsutsatta vuxna och barn

Vårens brutala mord på våldsutsatta kvinnor har lett till åtgärder – men fortfarande saknas ett helhetsperspektiv där olika aktörer samordnar sig för individens skydd och trygghet. Vi efterlyser också fler insatser för att skydda och trygga barnen.

Regering och riksdag har under det senaste året tagit viktiga beslut för att bekämpa våld i nära relation. Under maj månad röstades Barnfridsbrottet igenom, och i juni presenterades ett 40 punkters åtgärdspaket kring mäns våld mot kvinnor. I dagarna planeras ytterligare ett åtgärdspaket. Sveriges Stadsmissioner ser positivt på dessa åtgärder men anser att det fortfarande finns stora brister i de förslag som lagts fram.

Att ta sig ur en våldsutsatt situation är bland det svåraste en människa kan göra. Det måste därför finnas ett ansvar att skydda mot våldet, ge trygghet och underlätta för individen att starta om sitt liv. Det är en lång och svår process. Vi på Stadsmissionen vet, vi möter personer i eller på väg ut ur våldsutsatthet varje dag. Vi skyddar, samtalar och stödjer i uppbrott, eftervåldet och i bostadsletande. Vi ser att åtgärderna hittills saknar perspektivet där den våldsutsatta människan sätts i fokus, som tryggar hela kedjan av insatser i samverkan med flera aktörer, för att komma hela vägen ut ur våldsutsattheten.

Barn glöms bort

Vi ser också att alltför få punkter innehåller insatser för barn och att det saknas ett tydligt barnrättsperspektiv. Redan 2018 fanns en utredning på regeringens bord (Ett fönster av möjligheter SOU 2017:112) där tillståndsplikt ansågs nödvändigt för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för vuxna och barn. Utredningens slutsats var att barn behöver bli egna rättssubjekt med egna placeringsbeslut för att deras rätt till och behov av vård och stöd ska säkerställas.

Utifrån Stadsmissionens erfarenheter av att driva skyddade boenden vet vi att det finns en risk att barn inte får sina rättigheter tillgodosedda när lagen inte reglerar det. Det handlar om barn som varit med om så hemska saker att de ofta har PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och mardrömmar varje natt. Rapporten Min tur att berätta som Sveriges Stadsmissioner tagit fram tillsammans med Bris visar tydligt barns upplevelser av utsatthet. Situationen blir rättsosäker, vilket är ett brott mot barnkonventionen. Vi anser därför att det är angeläget att regeringen går vidare med de förslag som presenteras i ”Ett fönster av möjligheter”.

den ”klassiska” gruppen våldsutsatt

En annan brist i åtgärdspaketet är att det enbart riktar sig till den ”klassiska” gruppen våldsutsatta och missar därmed många som är i behov av skydd och stöd. Vi möter dessa individer dagligen i våra verksamheter: personer med beroendesjukdom, psykisk ohälsa, hederskultur, funktionsvariation, äldre, kvinnor i migration och papperslösa. Även män är utsatta för våld i nära relation. Eftersom samsjuklighet med två eller flera diagnoser är mycket vanligt krävs att samverkan mellan olika vårdgivare inom kommun och region är obligatoriskt.

bättre OCH NYA LÖSNINGAR

En nyckelfaktor är bostaden. Regeringen behöver säkerställa en stadigvarande och trygg bostad efter att ha tillbringat tid på skyddat boende. I dagsläget tvingas alltför många att gå tillbaka till sin våldsutövare eftersom de inte har någon annanstans att bo.

För att komma till rätta med samhällsproblemet våld i nära relation krävs nytänkande med fokus på den våldsutsattas hela livssituation, både akut och över tid. Det krävs statlig finansiering för metodutveckling och att etablera nya samarbetsformer mellan civilsamhälle, offentlighet och näringsliv. Och stöd till kommunerna för att de ska kunna garantera rättssäkerheten för våldsutsatta vuxna och barn.

Sveriges Stadsmissioner anser att politikerna måste:

  • Säkerställa barns behov av stöd och behandling genom att reglera skyddade boenden så att socialtjänsten kan ge beslut om insats för varje barn
  • Inkludera personer med beroendesjukdom, psykisk ohälsa, hederskultur, äldre, funktionsnedsatta, kvinnor i migration, papperslösa, män. Det måste finnas boenden för alla som är i behov av skydd
  • Lagstifta om tillståndsplikt på skyddade boenden för att kunna ge kvalitet och rättssäkerhet

Sanna Detlefsen, tf. ordförande Sveriges Stadsmissioner, direktor Linköpings och Norrköpings Stadsmission


Publicerad: 2021-08-30