Remiss av betänkandet SOU 2023:57 - Åtgärder för tryggare bostadsområden - Sveriges stadsmissioner
/
/
Remiss av betänkandet SOU 2023:57 – Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringshuset

Remiss av betänkandet SOU 2023:57 – Åtgärder för tryggare bostadsområden

Diarienummer: Ju2023/02200

Sveriges Stadsmissioner är oroade över utvecklingen av brottslighet och otrygghet i socioekonomiskt utsatta områden och har förståelse för att även grannskapets oro bör beaktas i frågor som rör rättigheter och skyldigheter för hyresgäster. Kriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som kräver komplexa lösningar i samverkan mellan såväl rättsväsende, skola och socialtjänst, övriga myndigheter samt civilsamhällets organisationer.

Dock avstyrker Sveriges Stadsmissioner samtliga förslag som innebär att utsatta människor förlorar sina hem utan förvarning eller förankring av andra påföljder. Sveriges Stadsmissioner anser att utredningen genomgående förbiser hur 2

konsekvenserna av de hyresrättsliga sanktionerna påverkar tryggheten och utsatta familjers livssituation.

Sveriges Stadsmissioners medlemmar möter de människor som är mest utsatta i samhället i deras vardag, och som redan nu upplever enorma utmaningar till följd av höga mat- och boendepriser och en utbredd kriminalitet. Utredningen presenterar förslag som riskerar att försätta dessa människor i hemlöshet enbart på grund av att de är hyresgäster i hyresrätter. Sveriges Stadsmissioner anser inte att det finns någon logik i att göra det lättare för utsatta personer att förlora sina hem, för att därigenom öka tryggheten i landet. Utredningen konstaterar att detta gäller alla områden i Sverige, dock noterar Sveriges Stadsmissioner att långt ifrån alla människor behöver ha ”uppsikt” över anhöriga för att undvika att bli av med sitt hem. I realiteten kommer förslaget att drabba de som redan är hårt drabbade.

Samtidigt som Sveriges Stadsmissioner vill se en nollvision vräkningar av barn, förstår vi att en familj vars barn eller släktingar äventyrar ett bostadsområdes säkerhet, efter rättslig prövning kan komma att vräkas.

Sveriges Stadsmissioner anser också att Polismyndighet och rättsväsende snabbare ska kunna agera mot grov kriminalitet i bostadsområden. Men det måste fortsätta att ske genom rättslig prövning i domstol inte genom privata fastighetsägare, som föreslås i utredningen.

För att stävja rättsosäkerhet avstyrker Sveriges Stadsmissioner från att använda den i utredningen nya benämningen ”bristande skötsamhet.” Det är ett svepande begrepp, med en skiftande betydelse och därmed mycket svårt för gemene man att veta vad det innebär.

Sveriges Stadsmissioner bedömer att utredningen i alltför hög utsträckning fokuserat på hyresrättsliga sanktioner som avskräckande medel för att öka tryggheten. Det finns dock ingen djupare analys över hur förslaget påverkar enskilda personer som inte haft tillräcklig uppsikt över anhöriga, samt vilka påfrestningar som både individen och samhället utsätts för till följd av förslagen. Sveriges Stadsmissioner anser att utredningen saknar förslag som fokuserar på att förbättra relationen mellan hyresvärdar, hyresgäster och civilsamhället. Sveriges Stadsmissioner anser att den problematik som lagstiftaren vill lösa genom att införa utökade hyresrättsliga sanktioner istället bör lösas med förslag som främjar social sammanhållning och trygghet. Detta kan endast göras genom att gå till botten med bakomliggande orsaker till otrygghet och brottslighet. Ett sådant tillvägagångssätt kan i högre grad bidra till långsiktiga mål om tryggare och mer inkluderande bostadsområden och i slutändan ett mer hållbart samhälle.


Publicerad: 2023-12-21