Promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18) - Sveriges stadsmissioner
/
/
Promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18)
Regeringshuset

Promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18)

Diarienummer: Ju2023/01549

Om Sveriges Stadsmissioner- Riksföreningen för Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är medlemsförening för lokala Stadsmissionen i Sörmland, Göteborg, Kalmar, Östergötland, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro och arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. Tillsammans verkar vi på 40-talet orter och möter 5000 – 7000 deltagare dagligen. Stadsmissionen arbetar lokalt och regionalt med både akuta insatser och stöd till varaktig förändring. Stadsmissionens stöd utgår alltid från de behov och förutsättningar som finns för människan i hennes utsatta situation. Vi ser hela människan och helheten i situationen i ett holistiskt angreppssätt. Utöver basbehovsstöd som värme, vila, mat och hygien tillhandahålls även ekonomisk, juridisk och social rådgivning, samtalsstöd samt vägledning för att på så sätt bistå människor att få makten över sina egna liv och känna delaktighet i samhället. Stadsmissionen driver olika boenden runt om i Sverige på uppdrag av och finansierat av det offentliga som skyddade boenden, LSS-boenden, stödboenden, HVB-hem, akutboenden och Bostad Först.

Sveriges Stadsmissioner arbetar med påverkan och opinionsbildning inom hemlöshet, fattigdom och våld i nära relationer. Idag finns det 33 000 människor som lever i hemlöshet enligt Socialstyrelsen. Allt fler blir hemlösa idag för att de inte har råd att betala hyran. Tyvärr ökar vräkningarna idag i Sverige, även vräkningar av barn. För barn som en gång blivit vräkt har mycket svårt att återigen få ett stadigvarande boende. Barn som flyttar runt får sämre förutsättningar att få en god utbildning, vänner och en meningsfull fritid. Utanförskapet och utsattheten fortsätter ofta upp i vuxen ålder och riskerar att bli permanent. Sveriges Stadsmissioner vill därför se en nollvision för vräkningar av barn. 2

Sammanfattning

• Sveriges Stadsmissioner tillstyrker förslagen i promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd f våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18), med visst undantag.

• Sveriges Stadsmissioner vill, till skillnad från utredaren, se införandet av barnkonventionens principer i lagstiftningen för att ytterligare säkerställa barnets rättigheter i tillämpningen.

• Sveriges Stadsmissioner vill också att våldsutsatta personer ska ha förtur i bostadsköer, och inte få förtur till den bostad där våld och övergrepp skett och där hotbild ofta finns kvar.

Sveriges Stadsmissioner tillstyrker promemorians förslag att det hyresrättsliga skyddet bör stärkas för hyresgäster vars närstående eller tidigare närstående har utsatt hyresgästen eller någon i dennes hushåll för brott. Det ska finnas ett större utrymme att beakta ömmande skäl på hyresgästens sida, om skälet till hyresgästens åsidosättanden har sin grund i att hyresgästen utsatts för våld.

Sveriges Stadsmissioner hävdar en nollvision för vräkning av barn. Därför tillstyrker Sveriges Stadsmissioner och vill även gå längre gällande att barnperspektivet alltid ska få större utrymme vid bedömningen av hyresvärdens uppsägning där barn finns med.

Sveriges Stadsmissioner vill samtidigt uppmärksamma på att våldsutsatta personer ofta inte kan eller önskar bo kvar i den hyresrätt där brottet begicks. Hot om våld finns ofta kvar och läkning för barn och vuxen förhindras av att leva kvar i en traumafylld miljö. Ur ett barnrättsperspektiv är det heller inte bra för barn att ytterligare en gång ryckas upp från sin tillvaro när de precis har skapat nya relationer, bland annat till trygga vuxna som är insatta i deras situation och är med barnen i bearbetningen av upplevelser. Därför är det inte ett bra förslag att våldsutsatta personer ska få förtur till den befintliga lägenheten. Istället bör våldsutsatta få förtur i bostadsköer.

Vi tackar härmed för möjligheten att lämna vårt remissvar på – Promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18) och hoppas att synpunkterna beaktas i den fortsatta beredningsprocessen.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare


Publicerad: 2023-12-21