Positivt med tillståndsplikt och egna insatsbeslut för barn i skyddat boende - Sveriges stadsmissioner
/
/
Positivt med tillståndsplikt och egna insatsbeslut för barn i skyddat boende

Positivt med tillståndsplikt och egna insatsbeslut för barn i skyddat boende

Sveriges Stadsmissioner ställer sig bakom lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Förslagen till tillståndsplikt för skyddade boenden blir en garant för god kvalitet vid stöd och skydd av våldsutsatta personer. Egna insatsbeslut för barn kommer att innebära att barnen får det stöd och skydd som de behöver och har rätt till – inklusive en trygg skolgång, fritidsaktiviteter och att deras egna upplevelser blir tagna på allvar.

Sveriges Stadsmissioner anser att förslagen i Ett fönster av möjligheter kommer att bättre garantera rättssäkerheten för den som tvingas fly från våld i hemmet. Det är viktigt att lagen säkerställer att alla personer som flyr från våld i hemmet får sina rättigheter och behov av insatser tillgodosedda.

Förslaget med egna insatsbeslut är helt avgörande för att barns rättigheter ska tillgodoses. Insatsen säkerställer att barns individuella behov alltid utreds och följs upp – i stället för som idag, då barnen är medföljande till den våldsutsatta föräldern. Barns egen kontakt med socialsekreterare, egna riskbedömningar och kontinuerliga uppföljningar är metoder för att ständigt ha barnrättsperspektivet för ögonen.

— Stadsmissionen har länge drivit frågan om lagstiftning och tillståndsplikt för insatsen skyddat boende. Vi gör det för att säkra barns möjlighet till insats, ökad kvalitet och insyn i verksamheten och för ett djupare samarbete med socialtjänsten. Kvinnor och barn i Sverige idag ska alltid få det skydd de har rätt till, säger Sanna Detlefsen, talesperson våldsutsatthet Sveriges Stadsmissioner.

Utifrån Stadsmissionens erfarenhet av att driva skyddade boenden har problematiken uppmärksammats kring avsaknad i lagrummet som säkerställer barnrättsperspektivet. I rapporten ”Min tur att berätta”, av Sveriges Stadsmissioner och Bris, bekräftas barns upplevelser om sin egen utsatthet och brister i skolgång, skydd och att barnet inte känner sig lyssnat på. Situationen är så rättsosäker att Sverige idag bryter mot barnkonventionen. Barnen har ofta varit med om så hemska saker att de har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och mardrömmar varje natt. Sveriges Stadsmissioner anser därför att det är angeläget att regeringen går vidare med de förslag som presenteras i lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter”.

Läsa remissvaret

Kontakt:
Karin Timm Östlund, Presskontakt Sveriges Stadsmissioner,
070-090 39 37
karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Maria Nilsson, Presskontakt tema våldsutsatthet
070-6913321
maria.nilsson@linkopingsstadsmission.se


Publicerad: 2022-12-01