Nu växlar vi upp arbetet med att minska matsvinnet genom donationer - Sveriges stadsmissioner
/
/
Nu växlar vi upp arbetet med att minska matsvinnet genom donationer

Nu växlar vi upp arbetet med att minska matsvinnet genom donationer

Näringslivet, akademi och ideell sektor går nu samman för att öka takten i arbetet med att halvera matsvinnet till 2030. Under 2022-24 genomförs ett projekt som ska visa goda exempel, hinder och effektiva arbetssätt för donation av överskottsmat till ideell sektor. Projektet ska resultera i en ”Handbok för donation” och genomförs med stöd av Vinnova.  

Uppskattningsvis 100 000 ton ätbar mat slängs idag – mat som skulle kunna doneras till ideell sektor för distribution till människor i matfattigdom. Idag doneras mindre än 5 procent av matsvinnet. Målet är att rädda 10 000 ton överskottsmat år 2025, jämfört med 4500 ton under 2021.

— Samarbetet mellan Sveriges Stadsmissioner och livsmedelsbranschen är ett gott exempel på hur flera aktörer kan dra nytta av varandra och bidra till lösningar inom skilda områden som att minska matsvinnet och matfattigdomen och samtidigt öka resurseffektivitet i livsmedelskedjan. Tvärsektoriellt samarbete är nödvändigt för att lösa dagens klimat- och samhällsfrågor, säger Elvira Molin vid IVL Svenska Miljöinstitutet och kansliet för Samarbetet för Minskat Matsvinn (SAMS).

Inom projektet ska Sveriges Stadsmissioner, IVL och ett stort antal livsmedelsaktörer utveckla och utvärdera nyckelfaktorer för minskat matsvinn genom ökade donationer till ideell sektor från hela livsmedelskedjan. Det handlar bland annat om att utveckla kostnadseffektiv och miljövänlig logistik, bästa metoden för butiksdonationer, undanröja juridiska hinder och testa nya typer av samarbeten. Till exempel kommer den digitala plattformen ”Saving Food” att testas och utvecklas. Det är en digital plattform där producenter kan donera mat som inte går att sälja till ideella aktörer, i samarbete med Stockfiller och Frigoscandia.

— Via Stadsmissionens matcentraler distribuerades förra året 2100 ton överskottsmat, men behovet bland människor i matfattigdom är ännu större – något som har spätts på av Ukrainakriget och de skenande livsmedelspriserna. Därför känns det extra viktigt att tillsammans med aktörer från hela livsmedelskedjan utveckla metoder så att ännu mer mat som idag slängs i stället kan gå till människor i matfattigdom, säger Anne Lunde Dinesen, nationell samordnare Stadsmissionens matcentral.

Goda exempel, lärdomar och möjligheter kommer att spridas genom en ”Handbok för donation” som riktar sig till både aktörer inom livsmedelsbranschen och ideell sektor som möter människor i utsatthet. Besparingar, mervärden och faktiska kostnader vid donation av överskottsmat till ideell sektor ska också presenteras i en affärsmodell.

Genom Sveriges Stadsmissioners digitala registreringssystem kan mängden donerad mat följas upp och räknas om till motsvarande mängd koldioxid. Detta utgör underlag för uppföljning, utveckling och klimatavtryck som kan användas även i livsmedelsaktörernas ekologiska och sociala hållbarhetsrapportering.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, Willys, Frigoscandia, Stockfiller och tio livsmedelsaktörer från alla delar av kedjan och relevanta myndigheter.

Om IVL:

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.


Publicerad: 2022-06-20