Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun - Sveriges stadsmissioner
/
/
Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun

Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun

Socialstyrelsen ska i september redovisa förslag för hur hemlösheten kan minska. Det är viktigt då myndigheten senaste nationella kartläggning visar att hemlösheten fortsatt att öka och berör drygt 33 000 personer. Bland de frågor Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att titta på finns ”Bostad först”. Sveriges Stadsmissioner välkomnar detta uppdrag och vill att metoden blir en utgångspunkt i en bostadsledd nationell strategi mot hemlöshet.

Det finns en risk att hemlösheten i Sverige biter sig fast på en oacceptabelt hög nivå om det inte sätts in ordentliga åtgärder. En åtgärd som ger mycket god effekt är att jobba strukturerat och programtroget med ”Bostad först”.

Sveriges Stadsmissioner anser därför att Socialstyrelsen behöver få ett tydligt uppdrag från regeringen för att sprida och modelltroget implementera ”Bostad först” i alla kommuner. Myndigheten behöver även få nödvändiga resurser för att driva arbetet, stödja kommunerna och följa upp resultaten.

För att på allvar komma vidare och minska hemlösheten i Sverige är det viktigt att det kommer skarpa förslag för att öka spridningen och implementeringen av ”Bostad först” i hela landet. Modellen ger människor i hemlöshet eller som riskerar hemlöshet en väg till ett tryggt och långsiktigt boende. Svensk och internationell forskning är enig om att den fungerar. Bostaden måste komma först – finns det andra problembilder runt individen löses de efterhand.

Boende trappor når inte samma resultat

Alternativa modeller med så kallade boendetrappor – det traditionella sättet att arbeta i Sverige – når inte alls samma resultat och är dyrare. Personer i hemlöshet får kvalificera sig via mycket tillfälliga boenden och träningslägenheter vidare till toppen av trappan som är ett eget hyreskontrakt. Men kraven på berörda personer blir för svåra; trappstegen är för höga. ”Bostad först” vänder på perspektivet genom att personer i hemlöshet omedelbart erbjuds en permanent bostad. Det skapar nödvändig trygghet för att deltagarna ska ha förutsättningar att lyckas långsiktigt.

Stadsmissionen vill understryka att ”Bostad först” som modell måste implementeras programtroget för att få avsedd effekt. Det finns annars risk att modellen urvattnas och att kommuner inte fullföljer alla delar. Urvattnas den är risken överhängande att deltagarna inte får tillräckligt stöd och att insatsen misslyckas. För att ”Bostad först” ska få avsedd effekt behöver modellens grundprinciper följas.

80 procent bor kvar

Implementeras modellen programtroget ger det goda resultat. Forskning visar att cirka 80 procent av dem som får bostad och stöd bor kvar i sina lägenheter. Forskningen visar även att metoden är kostnadseffektiv jämfört med till exempel akuta boendelösningar och trappstegsmodeller. Allt detta talar för att det är avgörande i kampen mot hemlösheten att brett implementera ”Bostad först”. Det är även rimligt att Socialstyrelsen får ansvaret för att leda arbetet och ingå som en viktig del i en hub för utveckling och implementering av ”Bostad först” i Sverige.

fyra konkreta förslag 

  • Inför en bostadsledd hemlöshetsstrategi med ”Bostad först” som utgångspunkt för en nationell strategi i Sverige.
  • Ta fram tydliga riktlinjer för hur kommunerna ska implementera ”Bostad först” modelltroget och strukturerat.
  • Ge Socialstyrelsen nödvändiga resurser för deltagande i en nationell ”Bostad först-hub” för att aktivt stödja kommunerna i implementering och uppföljning av metoden.
  • Ge Socialstyrelsen nödvändiga resurser för att följa upp att arbetet med ”Bostad först” bedrivs modelltroget och strukturerat i kommunerna.

Tomas Lindroos, Styrelseordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Eskilstuna Stadsmission


Publicerad: 2021-06-22