”Hemlösheten är en fråga för regeringen” - Sveriges stadsmissioner
/
/
”Hemlösheten är en fråga för regeringen”

”Hemlösheten är en fråga för regeringen”

Regeringen kan inte fortsätta att gömma sig bakom kommunerna i kampen mot hemlöshet. Kommunerna har goda ambitioner men de räcker inte till, skriver Åsa Paborn, Sveriges Stadsmissioner.

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till människor som befinner sig i eller riskerar hemlöshet i Sverige har lämnats till kommunerna att lösa. Det är en grannlaga uppgift som landets 290 kommuner inte går i land med.

I Sveriges Stadsmissioners senaste hemlöshets­rapport granskas kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvars­tagande. Kommunerna räcker inte till trots goda intentioner och ofta höga ambitioner, vilket resulterar i att det är helt avgörande vilken kommun individen befinner sig i för att få tillgång till rätt stöd. Så ska det inte vara i Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara jämlik. För att kommunerna ska kunna motverka hemlöshet på ett framgångsrikt sätt krävs att politiken agerar nu. Regeringen kan inte fortsätta att gömma sig bakom kommunerna.

Under hösten har Stadsmissionen granskat hur arbetet mot hemlöshet bedrivs i kommunerna. Vi har gått igenom vad kommuner erbjuder människor som lever i eller riskerar hemlöshet. Där ryms allt från akuta boende­lösningar och kommunala kontrakt i allmän­nyttan till hur man arbetar enligt modellen Bostad Först. 17 kommuner ingår i granskningen – från Malmö till Luleå. Vi har granskat både kommuner där Stads­missionen bedriver verksamhet och kommuner där Stads­missionen saknas. Vi har talat med förvaltningar, granskat politiska beslut och samlat in varje Stads­missions bedömning av läget.

Vi ser fyra problem­områden som måste lösas om människor i hemlöshet ska få det stöd de behöver i kommunerna:

  • Det saknas ofta långsiktiga satsningar mot strukturell hemlöshet i kommunerna – generös tillämpning av insatser blandas med allt högre trösklar för stöd.
  • Det saknas ofta kunskap om hur hemlös­heten ser ut i den egna kommunen – de kommuner som mäter hemlös­heten gör det ofta utan att följa Social­styrelsens metod, samtidigt som de flesta inte mäter alls.
  • Det saknas effektiva modeller för samverkan med allmän­nyttan, andra fastighets­ägare och den icke-vinstdrivna idéburna sektorn både för att förebygga hemlöshet och hitta bostads­lösningar för den som hamnat i hemlöshet.
  • Bostad Först är en framgångsrik modell för att minska hemlösheten, men för att nå framgång krävs det att den används fullt ut vilket många kommuner inte gör.

Vi uppmanar nu den nya regeringen att i bred samverkan komma överens om nationell hemlöshets­strategi som ligger i budget, för att lösa en av vår tids största utmaningar. Den nationella strategin behöver ge aktivt stöd till kommunerna i arbetet mot hemlöshet så att varje kommun får rätt förutsättningar för att exempelvis implementera Bostad Först, att de ser över hur reglerna i den egna allmän­nyttan fungerar och sänker trösklarna för att inte utestänga människor som har försörjnings­stöd.

En nyckel­ingrediens i en kommande nationell hemlöshets­strategi bör vara att öka kunskapen, bedriva forskning och sprida Bostad Först-modellen. Denna modell innebär att bostad ses som en mänsklig rättighet och en förutsättning för att kunna lösa andra problem som psykisk ohälsa, arbetslöshet, beroende och sociala relationer. Ge kommunerna rätt förutsättningar för detta.

Vi menar att en nationell hemlöshets strategi behöver vara bostadsledd, det vill säga med fokus på att säkerställa bostad för människor oavsett situation. Ett sätt är att ta fram en svensk modell för sociala bostäder där kommuner, fastighets­ägare, byggbolag och organisationer i civil­samhället samverkar för att möta behoven. Där kommunerna ges utrymme att främja idéburna bostads­aktörer för att tillsammans skapa innovativa och socialt hållbara boende lösningar.

Kampen mot hemlöshet måste bygga på nationella lösningar som ger kommunerna stöd och verktyg för att på riktigt lyckas. Bara så kan alla som lever i eller riskerar hemlöshet få en väg till ett tryggt eget boende. Nu återstår för regering och riksdag att leva upp till det.

Åsa Paborn
talesperson hemlöshet Sveriges Stads­missioner, direktor Stockholms Stadsmission


Publicerad: 2021-11-30