Goda förutsättningar för en mer offensiv politik i Stadsmissionens frågor - Sveriges stadsmissioner
/
/
Goda förutsättningar för en mer offensiv politik i Stadsmissionens frågor

Goda förutsättningar för en mer offensiv politik i Stadsmissionens frågor

Inför valet har Sveriges Stadsmissioner tagit fram en valkompass som visar hur riksdagspartierna ställer sig i frågor kring hemlöshet och fattigdom. Frågorna utgår från Stadsmissionens förslag till åtgärder. Utifrån svaren ser Stadsmissionen goda möjligheter för en mer offensiv politisk för att minska hemlöshet och fattigdom – om politikerna fokuserar på gemensam problemlösning i stället för att i första hand positionera sig mot varandra.

Hur vi behandlar de mest utsatta är ett mått på hur samhället egentligen mår. Som stöd för väljarna som tycker att det här är viktiga valfrågor har Stadsmissionen tagit fram en valkompass. Valkompassen innebär en kartläggning av hur riksdagspartierna tar sig an samhällets stora utmaningar kring hemlöshet och fattigdom.

Sammantaget visar kartläggningen att det finns relativt goda förutsättningar för en mer offensiv politik för människor i hemlöshet och fattigdom under kommande mandatperiod. Samtliga partier är eniga i fem av tolv frågor. Dessutom vill alla utom ett parti att nationella hemlöshetsmätningar ska genomföras oftare. Socialstyrelsen genomför idag nationella kartläggningar av hemlösheten vart sjätte år. Den senaste mätningen från 2017 visar att drygt 33 000 människor lever i hemlöshet i Sverige. Efter 2017 finns inga nationella siffror.

De frågor där skillnaderna mellan de politiska partierna är som störst är följande:

 • Etablera ett statligt finansierat utvecklingscenter för utbildning och forskning som stöd för Bostad Först-arbetet i kommunerna, i samverkan med akademin och civilsamhället (S, C, M, SD motsätter sig detta).
 • Öka det statliga anslaget till kommunernas omställning till Bostad Först (SD, M, C motsätter sig detta).
 • Bidra till social hållbarhet genom planering av viss andel socialt hållbara bostäder i befintligt och nytillkommande bostadsbestånd (V, S, SD motsätter sig detta).

Med tanke på den stora enighet som finns bland riksdagspartierna uppmanar Sveriges Stadsmissioner nu samtliga partier att under nästa mandatperiod uppfylla följande, där enighet finns:

 • Kommunala hemlöshetsmätningar ska genomföras med samma hemlöshetsdefinitioner som de nationella mätningarna.
 • Modellen Bostad Först och dess principer ska vara främsta arbetssättet bland kommunerna för att motverka social hemlöshet.
 • Ta sig an den strukturella hemlösheten genom långsiktiga satsningar under nästa mandatperiod
 • Ta fram riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet under nästa mandatperiod.
 • Säkerställa nivåerna i socialförsäkringssystemet så att ingen lever under existensminimum – med pensionsnivåer som det går att leva på och ett ekonomiskt bistånd anpassat till levnadskostnaderna i dagens samhälle.

Sveriges Stadsmissioner menar också att partierna behöver se över blockgränserna och samverka för att lösa dessa grundläggande välfärdsfrågor. Utifrån dagens opinionssiffror bör regeringen under nästa mandatperiod även genomföra följande:

 • Reglera inkomstkraven för att få hyreskontrakt, där försörjningsstöd räknas som inkomst.
 • Ta fram riktlinjer för ägardirektiv till de allmännyttiga bostadsbolagen som ett verktyg för att bygga bostäder med rimliga hyror under kommande mandatperiod.
 • Initiera en fattigdomsutredning som kan leda till konkreta politiska insatser för att motverka fattigdomen i Sverige.

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller välfärd, medmänsklighet och solidaritet men har på senare år halkat efter våra nordiska grannar som på ett mer systematiskt, evidensbaserat och innovativt sätt har tagit sig an dagens samhällsutmaningar. Det är hög tid att Sverige återtar frontpositionen i dessa frågor!

Till alla väljare uppmanar Stadsmissionen att rösta för dem som inte har råd med mat, hyra och kläder till barnen!

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner


Publicerad: 2022-09-05