Socialstyrelsens statistik ger falskt hopp om utvecklingen av hemlösheten i Sverige - Sveriges stadsmissioner
/
/
Socialstyrelsens statistik ger falskt hopp om utvecklingen av hemlösheten i Sverige
Hemlöshetsrapporten 2024

Socialstyrelsens statistik ger falskt hopp om utvecklingen av hemlösheten i Sverige

Den nya hemlöshetskartläggningen från Socialstyrelsen visar att hemlösheten har minskat något. Det är ett glädjande besked men med en bitter eftersmak. För samtidigt ser Sveriges Stadsmissioner att en stor grupp människor som saknar tryggt och långsiktigt boende saknas i statistiken. Genom snäva kriterier och en kort undersökningsperiod räknas den så kallade dolda hemlösheten bort – ett fenomen som pekar på ett allvarligare läge än vad den nya statistiken antyder.

Socialstyrelsen har redovisat sin nationella kartläggning av hemlöshet. Enligt den befinner sig 27 383 personer i Sverige i en hemlöshetssituation. Även om siffran har minskat något sedan Socialstyrelsens senaste kartläggning 2017, då drygt 33 000 personer befann sig i en hemlöshetsituation, återspeglar kartläggningen inte vidden av hemlöshetsproblematiken.  

– Den nya kartläggningen är ett välkommet kunskapsunderlag, men visar en förenklad bild av hur hemlösheten ser ut i Sverige idag. Socialstyrelsen är tydliga med att resultaten i kartläggningen ska tolkas som ett minimum, men om vi på allvar ska kunna bekämpa hemlösheten krävs högre ambitioner än så. Det behövs en mer gedigen kartläggning som görs långt oftare än vart sjätte år, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet för Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen vill att den nationella kartläggningen av hemlösheten uppdateras då både metod och genomförande brister när det gäller att kartlägga den verkliga hemlösheten. En rättvisande bild av hur hemlösheten ser ut är en avgörande förutsättning för att motverka den på ett effektivt sätt och för att regeringen ska kunna uppfylla de mål som satts upp i den nationella hemlöshetsstrategin.

– Vi möter allt fler människor som inte får det stöd de behöver eller har rätt till från det offentliga, men som samtidigt lever i en ohållbar och otrygg boendesituation. Vi kallar det här för den dolda hemlösheten, eftersom dessa personer exkluderas i statistiken till följd av Socialstyrelsens snäva definitioner, säger Åsa Paborn.

Nedan listar Stadsmissionen sina förslag för en förbättrad kartläggning:

  • Definitionerna av hemlöshet behöver breddas för att även människor med osäkra boendeförhållanden som idag inte får stöd av socialtjänsten ska inkluderas.
  • Årets kartläggning genomfördes i april 2023. Att resultaten redovisas närmare ett år senare är orimligt då statistiken kan vara avgörande för vilka stödinsatser som sätts in.
  • Kartläggningen behöver genomföras oftare än var sjätte år.
  • Kartläggningen bör göras på ett sätt som tar hänsyn till hela året, inte bara en enskild mätvecka.
  • Kartläggningen bör genomföras med tydligare kriterier för att resultatet ska vara rättvisande mellan olika kommuner.

Läs mer om den dolda hemlösheten och hemlöshetssituationen nationellt i Sveriges Stadsmissioners Hemlöshetsrapport 2024 via den här länken.  

För mer information, kontakta: 

Fanny Siltberg
Pressekreterare, Stockholms Stadsmission
08-684 230 40, fanny.siltberg@stadsmissionen.se


Publicerad: 2024-02-01