Det finns en risk för ökad ojämlikhet - Sveriges stadsmissioner
/
/
Det finns en risk för ökad ojämlikhet

Det finns en risk för ökad ojämlikhet

I Sveriges Stadsmissioners remissvar kring framtidens socialtjänst pekar vi på flera positiva förslag, bland annat mer förebyggande socialt arbete. Vi ser dock en risk om inga ytterligare medel tillskjuts att det akuta arbetet får stå tillbaka för det förebyggande. Det finns även andra delar som riskerar att öka – istället för att minska – ojämlikheten i samhället.

— Ytterst riskerar detta att slå mot de allra mest utsatta grupperna i samhället som redan idag har svårt att få tillgång till det offentligas insatser. Redan idag tar Stadsmissionen och andra civilsamhällesorganisationer ett mycket stort ansvar för samhällets allra mest utsatta, säger Tomas Lindroos, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Akuta behov kommer inte förvinna

De förslag som beskriver tidiga insatser och ett större förebyggande perspektiv är viktiga. Precis som utredningen lyfter fram kan sociala investeringar i ett tidigt skede vara samhällsekonomiskt mer lönsamt. Det finns dock en risk att dessa förändringar gör att socialtjänsten behöver prioritera mellan förebyggande insatser och insatser av mer akut karaktär. En omställning till ett mer förebyggande fokus innebär inte att behovet av mer akuta insatser försvinner.

Positiv till snabba beslut men mer behövs

Vi ställer oss i princip positiva till möjliggörande av snabbare insatser utifrån individens egna behov. Det skulle kunna stärka individens egenmakt och självbestämmande. Dock ser vi en risk med att det individuella valet, som kräver självinsikt och kunskap om tillgängligt samhällsstöd, främst stödjer de redan resursstarka.

Snabbhet och att ta vara på individens beslut i stunden, till exempel att sluta sitt beroende eller att lämna en våldsutsatt relation, är viktig. Dock behövs ofta en professionell utredning av socialtjänsten för att bestämma rätt insats. Detta gäller särskilt i situationer som har med våldsutsatthet att göra, där sekretess och vårdnadstvister gör det direkt olämpligt med frivilliga insatser utan socialtjänstens stöd.

Kommuners olika förutsättningar

Vi vill även varna för att kommunernas självständiga val kommer att minska jämlikheten över landet om inte förslaget tydliggör kraven på kommunerna eller ändrar huvudmannaskapet. Det finns en överhängande risk att insatser som är frivilliga uteblir i de kommuner som har det ekonomiskt sämst ställt.

Vi tror att utredningen har fel i slutsatsen att förändringarna kan ske utan, åtminstone över en tid, ökade kostnader. Förändringar och nya arbetssätt kräver resurser för att förverkligas.


Publicerad: 2021-02-01