Den nya nationella hemlöshetsstrategin är inte tillräckligt skarp - Sveriges stadsmissioner
/
/
Den nya nationella hemlöshetsstrategin är inte tillräckligt skarp

Den nya nationella hemlöshetsstrategin är inte tillräckligt skarp

Den 7 juli 2022 blev en milstolpe i Sveriges Stadsmissioners långa kamp mot hemlöshet, då regeringen presenterade den första nationella hemlöshetsstrategin sedan 2009. Trots att den nya strategin innehåller många viktiga verktyg för att minska hemlösheten i Sverige, saknas de krafttag som behövs för att den ska få reell effekt för de 33 000 personer som lever i hemlöshet idag.

— Att Sverige nu har en nationell strategi mot hemlöshet är efterlängtat och välkommet. Regeringen visar tydligt att hemlösheten är en nationell angelägenhet., Men för att på allvar bryta utanförskapet på bostadsmarknaden krävs mer. Vi är mycket bekymrade över hur 40 miljoner per år ska räcka till den kraftsamling som krävs för att minska hemlösheten i Sveriges 290 kommuner, samtidigt som vi saknar svar på hur den ökande strukturella hemlösheten i landet ska kunna brytas, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet på Sveriges Stadsmissioner.

Sveriges Stadsmissioners kommentar på regeringens strategi mot hemlöshet:

  • Den nya strategin är välkommen, men målen som lyfts fram är relativt öppna för tolkning, och vi saknar den typ av höga ambition som till exempel en nollvision för hemlöshet i Sverige skulle innebära. Varför bara minska hemlösheten, när det mest uppenbara målet bör vara att vi inte ska ha någon hemlöshet alls i Sverige?
  • Mot bakgrund av den ökande strukturella hemlösheten i Sverige krävs det att både välfärds- och bostadspolitik samspelar för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden även för människor som lever i hemlöshet som inte beror på bakomliggande social problematik. Att leva under otrygga och osäkra boendeförhållanden skapar ett stort lidande och en kraftig försämrad livskvalitet för en stor grupp människor i Sverige. Här ser vi att det krävs mer konkreta insatser för att få fram fler bostäder till rimligt satta hyresnivåer för att fler ska få tillgång till långsiktiga boendelösningar.
  • Stadsmissionen är väldigt glada att Bostad Först som är en evidensbaserad modell pekas ut som den modell som ska användas i Sverige. Det är bra av flera skäl – Bostad Först ger resultat med över 80 procent av kvarboende över tid, samtidigt som den är mer kostnadseffektiv för kommunerna. Med det sagt är Stadsmissionen besvikna över att regeringen inte tar steget fullt ut och fastslår att alla kommuner ska använda Bostad Först. Det finns risk att kommuner kan fortsätta använda förlegade metoder som inte minskar hemlösheten.
  • Det som verkligen bekymrar Stadsmissionen är budgeten. 30 miljoner till Bostad Först som ska fördelas på landets 290 kommuner räcker inte för att göra de initiala investeringar som krävs – men som efterhand ger effekt och besparingar. Sammanlagt 40 miljoner är otillräckligt för statligt stöd, gemensam utveckling och kommunala insatser för att knäcka hemlösheten nu och i framtiden.
  • Det är positivt att Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en ny hemlöshetskartläggning 2023 – men vi frågor oss varför regeringen inte redan nu har fastslagit när nästkommande kartläggning ska ske och med vilka intervall den ska göras framöver. Dagens tidsintervall är ohållbart, att åtgärda det borde ha varit en självklar insats i den nya strategin.

Publicerad: 2022-07-11