Vanliga frågor och svar - Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Varför behövs Stadsmissionen? 

Vägen till hemlöshet och utsatthet är inte lång

För människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Hemlösheten fortsätter att breda ut sig. Vi möter den varje dag i våra verksamheter. Unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma. De som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. Över 33 000 människor lever under sådana förhållanden.

Den allmänna uppfattningen är att i vårt samhälle tas alla människor om hand, och ingen behöver oroa sig över att inte ha råd med mat eller sakna tak över huvudet. Den verklighet som stadsmissionen möter är en helt annan. Den visar att välfärdens finmaskiga skyddsnät har blivit grovmaskigt och släpper igenom människor med stora behov.

 


Är hemlösa bara de jag ser på gatan?

En sliten, alkoholiserad man som rotar i en papperskorg? En pensionär med fina kläder som står vid kyrkan i kö för gratis bröd? En ung kvinna med blåmärken på armarna och en bebis i famnen?

Alla dessa tre bilder är sanna. Människor i hemlöshet är ingen homogen grupp. Det som är gemensamt är den osäkra boendesituationen. Hemlösheten kan pågå under en kortare period eller så har den pågått i många år. Ofta är det en komplex situation att vara hemlös. Det finns många olika orsaker till varför någon blivit bostadslös och också varför personen blir kvar i hemlöshet.

Det kan vara mannen vars drickande tog över livet och förmågan att hantera sin ekonomi för 20 år sedan. Det kan vara pensionären som jobbat hela livet, men vars pension inte räcker till att betala hyran. Det kan vara kvinnan med barnet som lämnat den man som misshandlar henne. Via tre väldigt olika vägar har de blivit hemlösa.


Hur fungerar Stadsmissionens verksamheter?

Stadsmissionens olika verksamheter lindrar nöd genom att varje dag ge stöd till människor som lever i utsatthet. Stadsmissionerna arbetar med akuta insatser som att få äta sig mätt eller få sova ut i en säng. Men även för en varaktig förändring med stödsamtal och rådgivning för att kunna ta sig ut samhället. 

I våra verksamheter möter vi barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. 


Hur många deltagare kommer till Stadsmissionerna per dag?

Runt 5.000 deltagare per dag. 


Finns Sveriges Stadsmissioner representerade i hela Sverige?

Sveriges Stadsmissioner är representerade i de flesta stora städer i Sverige genom sina medlemsorganisationer i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. 


Har Sveriges Stadsmissioner ett 90-konto?

Ja, Sveriges Stadsmissioner har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Sveriges Stadsmissioner följer även Giva Sveriges riktlinjer och granskas av oberoende revisor.  

Plusgiro 90 01 75-1. Bankgiro 900-1751 


Hur är fattigdomen i Sverige?

Fattigdom i Sverige mäts främst med ekonomiska indikatorer såsom ”låg ekonomisk standard”, ”låginkomststandard”, ”långvarigt ekonomiskt bistånd” och ”överskuldsatthet”. Inget av dessa mått ger enskilt en rättvisande bild av antalet fattiga i Sverige och statistiken  är motstridig, den som är fattig enligt ett mått behöver inte vara fattig enligt ett annat.

Statistiska Centralbyrån (SCB) skriver till exempel i sin rapport ”Lämna ingen utanför” (2020) att den ekonomiska utsattheten både har minskat och ökat. De syftar på att andelen som lever med låg inkomststandard har minskat men att andelen som lever med låg ekonomisk standard har ökat till historiska nivåer och har nått den högsta siffran sedan SCB startade sina mätningar på 70-talet. Enligt denna definition lever 15,1 procent av Sveriges befolkning i relativ fattigdom med låg ekonomisk standard (SCB, maj 20211)

*ur fattigdomsrapporten 2021


Hur många människor i hemlöshet finns i Sverige idag?

Enligt Socialstyrelsen finns det (2017) cirka 33 000 personer som inte har ett stadigt boende och kan sägas leva i hemlöshet i Sverige. Bland dessa lever cirka 6.000 personer i akut hemlöshet, dvs har ingenstans att ta vägen för natten. Därtill kommer de hemlösa som inte är kända av myndigheter eller frivilligorganisationer eller skrivna i Sverige, bl.a. papperlösa och EU-migranter, vilket innebär att antalet hemlösa troligen är betydligt högre. En stor grupp lever därtill på gränsen till fattigdom, bland annat ensamstående föräldrar, och som Stadsmissionerna möter för att underlätta i vardagen och förhindra att de hamnar i ännu större utsatthet och blir hemlösa. 

Enligt en sammanvägning (undersökning gjord av SVT) av skattningar av myndigheter och frivilligorganisationer fanns det 4 000–6 000 fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige i mars 2015. 

Socialstyrelsen räknar i Social Rapport (2010) med att det kan finnas 10 000–30 000 papperslösa i landet. Man måste anta att även denna grupp lever under osäkra boendeförhållanden. Man räknar med att antalet har ökat dramatiskt senaste åren.


Vad är skillnaden mellan t.ex. Stockholms Stadsmission och Sveriges Stadsmissioner?

Stockholms Stadsmission finns och verkar lokalt i Stockholms stad med omnejd. Sveriges Stadsmissioner är en rikstäckande organisation med lokala stadsmissioner som medlemmar. Stockholms Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner, tillsammans med stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.  

Sveriges Stadsmissioner samarbetar med nationella företagspartners och söker nationella bidrag för att bidra till finansiering av den sociala verksamheten i den lokala stadsmissionen runtom i landet. Vi bedriver också ett nationellt påverkansarbete mot hemlöshet och fattigdom i Sverige, ett arbete som sker i samverkan med den lokala stadsmissionen runtom i landet.

Genom Sveriges Stadsmissioner sker kvalitets- och metodutveckling, bland annat gemensam effektmätning och flera gemensamma projekt såsom Bostad först, Skyddat boende med barnrättsperspektiv, Unga forum, Matcentralerna, med mera.


Jag har inte fått svar på min fråga

Har du ytligare frågor är du välkommen att kontakta info@sverigesstadsmissioner.se 


Dela sidan:
>
>
Vanliga frågor och svar