1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Vad är en Stadsmission?

Förutsättningar och riktlinjer för att bli antagen som medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS) samt för rätten att använda namnet Stadsmission. Antagen av styrelsen: 2013-03-14.

Det internationella sammanhanget

 1. Att använda namnet Stadsmission innebär att träda in i ett sammanhang av ca 500 Stadsmissioner i världen.

 2. Det finns tre internationella nätverk för Stadsmissioner som Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner (RSS) ingår i; Nordiska Stadsmissionerna, European Association of Urban Mission (EAUM) och City Mission World Association (CMWA). Förutsättningen för att ingå i dessa nätverk är att verksamheten utför diakonal verksamhet i en stad.

 3. I enlighet med europeisk stadsmissionstradition är en Stadsmission inte en folkrörelse eller brukarorganisation.

Det nationella sammanhanget

Identitet och grundsyn

 1. I en nordisk stadsmissionstradition, sätts den diakonala handlingen i centrum. Det är tro uttryckt i handling som präglar medlemmarna i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

 2. Den kristna människosynen är utgångspunkt för hur verksamheten utformas.

 3. Ordet mission tolkas i dess ordagranna betydelse som sändning och uppdrag.

 4. En Stadsmission utför ett professionellt arbete i städer, utifrån en kristen grundsyn, i enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag. Arbetet är främst socialt inriktat men även vård, omsorg och utbildning präglar uppdraget.

 5. Stadsmissionerna erbjuder det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.

 6. Stadsmissionerna präglas av respekt för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 7. En Stadsmission är en del av den sociala ekonomin (ideell sektor) och är därmed en fristående idéburen aktör.

Formaliakrav, styrning och ledning

 1. En Stadsmission utgörs av en fristående, lokalt/regionalt baserad enhet, t.ex. en ideell förening eller stiftelse.

 2. En Stadsmission kan inte utgöras av en församlings diakonala arbete eller en delverksamhet av en annan riksorganisation.

 3. Organisationen följer svensk lagstiftning samt av svensk myndighet utfärdade förordningar.

 4. En Stadsmission är verksam i en stad/kommun/region med tillräckligt stort befolkningsunderlag för att uppfylla följande:
     a. Tillräckligt avgränsat för att möjliggöra en nära kommunikation och förtroendeskapande arbete utifrån en lokal kontext
     b. Tillräckligt stort för att möjliggöra ett framgångsrikt insamlingsarbete
     c. Tillräckligt stort för att möjliggöra avtal för sålda tjänster

 5. En Stadsmission ska präglas av förmågan att kontinuerligt, långsiktigt och uthålligt bedriva verksamhet samt av professionalitet i såväl styrning som ledning.

 6. Organisationen tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitet samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning.

 7. Organisationen har 90-konto, följer FRII´s kvalitetskod och är medlem i eller ansöker om medlemskap i FRII.

Verksamhetens inriktning och mål

 1. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd, alltifrån akut hjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle.

 2. Verksamheten riktar sig till alla människor i utsatthet och präglas av fokus på behoven hos målgrupperna och drivs i syfte att lindra och förhindra nöd samt stärka den enskildes makt över sitt eget liv.

 3. Verksamheten ska så långt möjligt utgå från beprövad erfarenhet och vara evidensbaserad.

 4. En Stadsmission uppmuntrar till engagemang och delaktighet bl a genom att ha volontärer engagerade i verksamheten.

 5. En Stadsmission vill utgöra en röst för utsatta grupper genom bl a opinionsbildning.

Finansiering

Verksamheten finansieras med gåvor och kan därutöver finansieras genom offentliga bidrag, entreprenöravtal eller sålda varor och tjänster.

Riktlinjernas tillämpning

 1. Varje Stadsmission som beviljats medlemskap i RSS är ansvarig för att följa dessa riktlinjer.

 2. Varje Stadsmission ska ta aktiv del i Riksföreningens arbete.

 3. Varje Stadsmission är ansvarig för att det egna varumärket och utvecklandet av detta står i samklang med de gemensamma riktlinjerna ”Vad är en Stadsmission?”.

 4. Varje Stadsmission bedriver sitt arbete i det lokala sammanhang man själv definierar, dvs en stad, en kommun, ett län eller annan definierad region.

 5. Varje Stadsmission ansvarar för att den egna verksamheten inte på något sätt konkurrerar med eller inkräktar på en annan medlem av RSS.