1239001751 |
900-1751

 
Image Not Found.

Människans värde

Människans värde utgår inte från prestation, inte heller kön, ursprung, religion, ålder eller annat utgör skäl för olika värde hos människan. Människans värde är knutet till henne som unik individ, inte i betydelse olika värde, utan i betydelse att var och en av oss är unik.

I mötet med människor vill vi etablera en jämlik relation människor emellan. En förutsättning för detta är en förståelse av att vi delar erfarenheten av att vara människa, sårbara och beroende av andra. I Stadsmissionens arbete ses varje människa som en likvärdig part och bjuds in till att delta utifrån sina förutsättningar.

Människans val och ansvar

Människan har förmåga att välja och ta ansvar för sitt liv och sina val. Valen vi gör innebär att vi både kan lyckas och misslyckas. Att vara människa innebär även att vi begränsas t.ex. av vår hälsa, ålder, sociala, ekonomiska och politiska system

Vi kan göra val som är förgörande, fel och destruktiva. Vi kan göra val, som är konstruktiva, som bygger upp och är till glädje för oss själva och andra. Dessa val gör vi dagligen. Våra val präglas av vilka vi är, våra erfarenheter och kunskaper, som vi oupphörligt förvärvar genom livet.

Människans ansvar, för såväl sitt eget som andras liv, är en del av meningen med livet.

Stadsmissionen eftersträvar ett förhållningssätt som uttrycker tillit till människans förmåga att ta ansvar och som möjliggör för människor att äga makten över sitt liv, empowerment. Stadsmissionens verksamhet ska präglas av ett synsätt där deltagarna bjuds in till inflytande och delaktighet.

Förlåtelse, nåd och försoning

Begrepp som förlåtelse, förlåtelse, nåd och försoning är centralt i den kristna människosynen.

Att förlåta måste utgå från det faktum att vi alla är ofullkomliga, där är vi alla jämlika. Nåden innebär att trots våra brister och tillkortakommanden finns kärlek - med försoning med oss själva, med andra människor och med livet. Försoning leder till en ny utgångspunkt; den ger makt och möjlighet till nya relationer och nytt ansvar.

För Stadsmissionen innebär detta att det alltid finns en möjlighet att börja om. Att göra ett nytt val. Att ställa till rätta. Stadsmissionerna är alltid beredda att arbeta för att ge människor nya och bättre förutsättningar. Hos Stadsmissionerna ska det alltid finnas en möjlighet att börja om.

Människan söker mening

Allt verkligt liv är ett möte mellan människor. Människan söker gemenskap med andra och är unik i sin längtan att få skapa och bidra. Att på så sätt bli delaktig ger mening i livet.

Det existentiella behovet innebär sökandet efter vad vi djupast sätter vår tillit till. Inspiration kan hämtas ur olika källor så som religion, humanism, kultur och politik. En människas andlighet kan ha stor betydelse för att forma ett liv buret och präglat av tro, hopp, kärlek, livsmod och tillit till sig själv och andra. 

Stadsmissionen erbjuder sammanhang och gemenskap där förändringsprocesser kan starta. Vi tar livsfrågor på allvar och möter med respekt människors olika livsåskådningar och andliga behov. Vi erbjuder det lågmälda existentiella samtalet.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Sveriges Stadsmissioner verkar enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det är viktigt att samhällets lagar skyddar och säkrar människors lika rättigheter och likhet inför lagen.

Stadsmissionen arbetar rättighetsbaserat och står upp för att de mänskliga rättigheterna utövas i samhället och i egen verksamhet. Likaså hur dessa rättigheter förhåller sig till gemensamma skyldigheter och möjligheter.

Ladda ner "Sveriges Stadsmissioners grundvärderingar"

<