1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadgar för Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

 • Antagna 2009-04-23
 • Reviderade §3, 2010-04-22
 • Reviderade §§2 och 8, 2011-04-08
 • Reviderad §6, 2017-06-01
 • Revidering §1-14, 2018-05-18
 • Revidering §§2 och 5, 2021-05-21

Ladda ner som pdf här

§ 1 Ändamål

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner med organisationsnummer 802439-9704, nedan kallad RSS, är en ideell förening som har till ändamål:

 • att stödja och utveckla diakonal/social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete i Sverige
 • att utifrån en idépolitisk plattform bedriva opinionsbildning inom ändamålet
 • att förvalta samt skydda kännetecknet Stadsmission (med Stadsmission avses begreppet i såväl bestämd som obestämd form)
 • att utveckla och stärka den gemensamma identiteten och varumärket
 • att genom samarbete inom ändamålet stärka medlemmarnas arbete på lokal nivå

§ 2 Medlemskap

RSS är öppen för medlemskap för organisationer som uppfyller nedanstående kriterier:

 • Verksamheten ska ha sin grund i den svenska stadsmissionstraditionen och i kyrkornas diakonal/sociala engagemang.
 • Verksamheten ska bedrivas i en ideell förening eller stiftelse.
 • Verksamheten ska bedrivas under namnet ”ORT Stadsmission”.
 • Medlem ska inneha 90-konto och redan vara medlem i eller ansöka om medlemskap i Giva Sverige.
 • Medlem ska ställa sig bakom de kristna och diakonala grundvärden som har präglat stadsmissionerna alltsedan den första stadsmissionen startade i Sverige (”Sveriges Stadsmissioners grundvärderingar”).
 • Medlem ska i övrigt uppfylla de krav som RSS vid var tid beslutat om.

Medlemskap beviljas genom beslut på årsmöte efter skriftlig ansökan. Ärende om beviljande av medlemskap ska beredas av styrelsen.

Rätten och skyldigheten för medlem att under och efter medlemskap i RSS använda kännetecknet Stadsmission regleras i särskilt avtal om känneteckensrätt.

Medlem ska betala årsavgift som fastställs av det ordinarie årsmötet.

Medlem ska bidra till samarbetet mellan medlemmarna enligt de principer RSS vid var tid fastställer.

§ 3 Medlemskapets upphörande

Medlemskapet upphör efter skriftlig anmälan om utträde. Anmälan om utträde ställs till styrelsen. Uteslutning av medlem kan ske på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte när medlem har

a)       bedrivit verksamhet eller använt kännetecknet ”Stadsmission” på ett sätt som inte överensstämmer med Stadsmissionernas grundvärderingar,

b)      använt kännetecknet ”Stadsmission” i strid med stadgarna eller avtal om känneteckensrätt,

c)       bedrivit verksamhet eller agerat på ett sätt som skadar det förtroende som RSS och kännetecknet ”Stadsmission” åtnjuter

eller

d)      på annat sätt allvarligt brutit mot sina förpliktelser som medlem.

Ärende om uteslutning ska beredas av styrelsen. Innan ärende om uteslutning tas upp på ordinarie årsmöte/extra årsmöte ska medlemmen skriftligen informeras om grunden för uteslutning.

För att uteslutning ska kunna ske krävs att medlemmen inte vill eller kan ändra situationen och motsätter sig stöd från RSS. Eller att skadan anses vara irreparabel.

Rätten för medlem att efter avslutat medlemskap i RSS använda kännetecknet Stadsmission regleras i särskilt avtal om känneteckensrätt.

§ 4 Styrelse

RSS verksamhet leds av en styrelse som ansvarar för organisation och förvaltning av RSS angelägenheter.

Styrelsen ska bestå av en ordinarie ledamot från varje medlem. Ordinarie ledamot ska utgöras av medlemmens direktor, eller motsvarande tjänsteman.

För varje ordinarie ledamot ska finnas en suppleant som träder in i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för ett år i sänder i samband med ordinarie årsmöte.

Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv och utser vice ordförande och sekreterare.

I det fall ledamot avgår under pågående verksamhetsår ska den medlem som nominerat ledamoten skyndsamt utse ny ledamot. I det fall ordförande avgår inträder vice ordförande i dennes plats. 

§ 5 Styrelsens arbete

Styrelsen arbetar utifrån en av ordinarie årsmötet fastställd arbetsordning.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den uppfattning som företrätts av mer än hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har styrelseordföranden utslagsröst.

Beslut avseende följande frågor, med direkt styrande konsekvenser för enskild medlem, får av styrelsen endast fattas med kvalificerad majoritet (minst 2/3 av de ledamöter som deltar i beslutet).

 1. Förslag till årsmötet rörande Sveriges Stadsmissioners grundvärderingar.
 2. Förslag till årsmötet rörande gemensam grafisk profil.
 3. Idépolitiskt program.
 4. Gemensamma uttalanden.
 5. Förslag till årsmötet rörande Inval av ny medlem.

Förslag till årsmötet rörande uteslutning av medlem. 

§ 6 Ordförande

RSS löpande verksamhet och ekonomiska förvaltning leds av styrelseordföranden under styrelsens tillsyn.

Ordförande utses bland styrelsens ordinarie ledamöter för två år i sänder i samband med ordinarie årsmöte.

Ordförandeskapet i styrelsen ska alternera mellan medlemmarna.

§ 7 Firmateckning

Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, företräder RSS och tecknar dess firma.

§ 8 Revisorer

RSS räkenskaper och förvaltning granskas av auktoriserad revisor. Ordinarie årsmöte utser ett auktoriserat revisionsbolag för en tid av ett år.

§ 9 Årsmöte

Föreningen ska hålla ordinarie årsmöte senast i maj månad på dag som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls i enlighet med § 11.

Medlemmarna kallas till ordinarie och extra årsmöte minst två veckor i förväg.

Varje medlem har en röst på årsmöte.

Ombud som äger rätt att företräda medlem vid årsmöte ska uppvisa fullmakt från medlemmens styrelse. Ombud ska utgöras av ordförande eller annan ledamot i medlemmens styrelse.

Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Beslut vid årsmötet gällande grundvärderingar, gemensam grafisk profil samt uteslutande av medlem ska fattas med kvalificerad majoritet (minst 2/3 av de medlemmar som deltar i beslutet).

§ 10 Ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner för mötet
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Godkännande av dagordning
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse
 9. Framläggande av resultat- och balansräkning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår
 13. Fastställande av arbetsordning för styrelsen
 14. Fastställande av instruktion för valberedningen
 15. Val av ordförande och styrelseledamöter samt suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisor
 18. Beslut om fastställande av medlemsavgift
 19. Beslut om ny medlem (i förekommande fall)
 20. Beslut om uteslutning av medlem (i förekommande fall)
 21. Behandling av förslag från medlem
 22. Behandling av fråga som hänskjutits till årsmötet av styrelsen
 23. Övriga frågor

Medlem kan inkomma med förslag att behandlas vid ordinarie årsmöte. Sådant förslag ska vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser att det behövs eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär det.

Sådan begäran sker skriftligen och ska innehålla skälen för begäran.

Vid extra årsmöte får endast den fråga tas upp som motiverat till kallelse till mötet, om inte samtliga medlemmar enhälligt beslutar annat. Såvida annat inte särskilt anges kan samtliga frågor som i enlighet med stadgarna ska behandlas av årsmöte också behandlas av extra årsmöte.

§ 12 Valberedning

Val av ordförande för styrelsen och övriga styrelseledamöter som förrättas vid årsmöte, ska förberedas av en valberedning bestående av en representant från varje medlems styrelse.

Valberedningen utser inom sig sammankallande.

Instruktion för valberedningen fastställs av årsmötet.

§ 13 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen.

För beslut om stadgeändring krävs kvalificerad majoritet (minst 2/3 av de medlemmar som deltar i beslutet).

§ 14 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas på ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning krävs kvalificerad majoritet (minst 2/3 av de medlemmar som deltar i beslutet).

Upplöses föreningen ska, sedan skulderna betalats, de kvarvarande tillgångarna, med undantag för varumärkes- och känneteckensrättigheter, fördelas lika mellan medlemmarna. Varumärkes- och känneteckensrättigheter regleras i avtal om känneteckensrätt.

 

<