1239001751 |
900-1751

 
Image Not Found.

Att bilda en ny Stadsmission

En ny stadsmissionsbildning är välkommen då det är säkerställt att det är stadsmissionskonceptet som bäst förmår möta behov och utmaningar. Sveriges stadsmissioner vill stödja utvecklingen av nya Stadsmissioner. En Stadsmission har förutsättningar för ett särskilt kvalificerat välfärdsarbete, som inte alltid låter sig göras inom exempelvis en församling, kommun eller landsting.

Är ni intresserade av att bilda en Stadsmission? Kontakta oss så för vi en dialog!

Ansökan bereds av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners styrelse och beslut fattas av årsmötet. 

Ansökan ska innehålla en redogörelse för
1. Hur organisationens grundvärderingar och verksamhetsidé är formulerade.
2. Omvärldsanalys/beskrivning som redogör för behovet av en stadsmission.
3. Erfarenhet i den tänkta organisationen av socialt och diakonalt arbete.
4. Verksamhetsprofil/planering/aktiviteter i linje med stadsmissionsuppdraget.
5. Organisationens stadgar.
6. Ev. årsredovisning alt. budget.
7. Dokument som styrker innehav av 90-konto alt. bifogad ansökan om 90-konto som senare kompletteras med beslut från Svensk insamlingskontroll.
8. Dokument som styrker (sökt) medlemskap i FRII.
9. Vilket geografiskt område organisationen har för avsikt att verka i.
10. Vilka kännetecken (t.ex. logotyp och firma) för sin verksamhet som organisationen använder sig av och äger idag.
11. Vilka kännetecken (t.ex. logotyp och firma) organisationen har för avsikt att använda sig av och äga då organisationen har beviljats medlemskap i RSS.
12. 3-årsplan inkl. budget med specifikation av vilka intäkter som redan är säkrade, uppvisande av hållbar ekonomisk planering och startkapital utifrån principen om långsiktighet.
13. Referensbrev alt. avsiktsförklaring från kommunen, de lokala kyrkorna/samfunden kring etablering och samarbete.
14. Avsiktsförklaring vad gäller det medlemskap man söker
 - Att organisationen kommer att följa Stadsmissionernas grundvärderingar, RSS stadgar och gällande styrdokument (inkl. avtal) i alla delar.
 - Att organisationen kommer att ingå avtal rörande känneteckensrätt.
 - Att organisationen inte kommer att använda kännetecknet ”Stadsmission” innan medlemskap är beviljat.

Medlem erlägger medlemsavgift fullt ut från 1:a medlemsåret.

<