1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Vår värdegrund utgår från…


… en människosyn som värnar alla människors lika värde, oberoende av livssituation. Vår människosyn som har en ekumenisk grund står för en individuell syn på varje människa där hennes värde är knutet till henne som unik individ i betydelsen att var och en av oss är unik.

Det innebär att

 • vi i mötet med människor etablerar en jämlik relation människor emellan och visar förståelse om att videlar erfarenheten av att vara människa, sårbara och beroende av andra.
 • vi ser varje människa som en likvärdig part som bjuds in till att delta utifrån sina förutsättningar.

 

… att samhällets lagar ska skydda och främja den enskilda individen utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vi verkar medvetet för att säkra människors lika rättigheter och likhet inför lagen.

Det innebär att

 • vårt förhållningssätt präglas av normkritik och respekt för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • vi arbetar rättighetsbaserat och står upp för att de mänskliga rättigheterna och skyldigheter utövas i samhället och i vår egen verksamhet.

 

… människans rätt till egenmakt genom förmågan att välja och ta ansvar för sitt liv och sina val. Valen vi gör innebär att vi både kan lyckas och misslyckas och påverkas utifrån olika förutsättningar. Vi kan göra val som är förgörande, fel och destruktiva. Vi kan göra val, som är konstruktiva, som bygger upp och är till glädje för oss själva och andra. Dessa val gör vi dagligen. Våra val präglas av vilka vi är, våra erfarenheter och kunskaper. Människans ansvar, för såväl sitt eget som andras liv, är en del av meningen med livet.

Det innebär att

 • vi eftersträvar ett förhållningssätt som uttrycker tillit till människans förmåga att ta ansvar och som möjliggör för människor att äga makten över sitt liv.
 • våra insatser präglas av ett synsätt där deltagarna bjuds in till inflytande och delaktighet.


… människans behov av förlåtelse, nåd och försoning. Att förlåta utgår från det faktum attvi alla är ofullkomliga, där är vi alla jämlika. Nåden i betydelsen att trots våra brister och tillkortakommanden finns en försoning med oss själva, med andra människor och med livet. Försoning leder människor till en ny utgångspunkt; den ger möjlighet till nya relationer och nytt ansvar.

Det innebär att

 • vi skapar möjligheter att göra nya val och ställa till rätta.
 • vi alltid är beredda att arbeta för att ge människor nya och bättre förutsättningar och det ska alltid finnas en möjlighet att börja om.

 

… att människan söker mening och sammanhang med sitt liv och är unik i sin längtan att få skapa och bidra. Det finns ofta i gemenskap med andra och att få vara delaktig i ett sammanhang ger mening i livet. Utöver fysiska, psykiska och sociala behov finns de andliga och existentiella. Människan är meningssökande också i det som ligger utanför de mänskliga relationerna. Det existentiella behovet innebär sökandet efter vad vi djupast sätter vår tillit till. Inspiration kan hämtas ur olika källor så som religion, humanism, kultur och politik. En människas andlighet, så som varje människa förstår eller uppfattar sin andlighet, kan ha stor betydelse för att forma ett liv buret och präglat av tro, hopp, kärlek, livsmod och tillit till sig själv och andra.

Det innebär att

 • vi erbjuder sammanhang och gemenskap där förändringsprocesser kan starta.
 • vi i vårt bemötande tar livsfrågor på allvar, vi möter med respekt människors olika livsåskådningar och andliga behov.
 • vi erbjuder det lågmälda existentiella samtalet.

Ladda ner det fullständiga dokumentet här