1239001751 |
900-1751

 
Image Not Found.

Detta är en Stadsmission

En Stadsmission utför ett professionellt socialt och diakonalt arbete i staden. En Stadsmission är en idéburen, professionell aktör i det civila samhället och utför sitt arbete i samverkan med andra; församlingar, organisationer, företag och offentliga myndigheter. En Stadsmission uppmuntrar till engagemang och delaktighet bl.a. genom att engagera volontärer i verksamheten.

En Stadsmissions uppdrag är att möta medmänniskan utifrån hennes förutsättningar och gemensamt forma en väg för förändring. För en Stadsmission innebär det diakonala uppdraget att i konkret handling möta människor som lever i olika utsatta livssituationer med tro, hopp och kärlek. En Stadsmission har kompetens om människors andliga och existentiella behov och erbjuder det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det. 

Verksamheterna spänner över hela det sociala arbetets bredd, från förebyggande insatser till akut hjälp i nödsituationer. Dessutom strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle, samt vård, omsorg, arbetsintegration och utbildning. Verksamheten ska så långt det är möjligt utgå från beprövad erfarenhet och vara kunskaps- och evidensbaserad. Samtidigt tillhör det att vara nytänkande och visa modet att göra det nya och obeprövade.

Stadsmissionen utgår från den lokala kontexten och har de lokala behoven och förutsättningarna i fokus. En Stadsmission är en juridiskt självständig organisation (en ideell förening eller stiftelse). En Stadsmission finansieras genom gåvor, offentliga eller andra bidrag, sålda varor och tjänster.

Rätten att använda namnet STADSMISSION beslutas av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner efter ansökan om medlemskap i föreningen.

En Stadsmission samarbetar med andra lokala stadsmissioner genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Sveriges Stadsmissioner möjliggör nationellt samarbete och är nationell partner i möte med andra aktörer. Sveriges Stadsmissioner är en del av den internationella rörelsen av stadsmissioner och ser sig som en del av den världsvida kyrkans diakonala uppdrag. Stadsmissionen verkar i ekumenisk anda tillsammans med församlingar och även i interreligiösa samarbeten.

<